Followers

Thursday, November 24, 2016

Menyantuni Alam Politik
Oleh Aku Dalam Chermin

Menerima Islam secara keseluruhan bermakna kita mengakui politik Islam. Kita wajar menyokong gerakan politik Islam sebagai alternatif kepada pemerintah pada hari ini kerana korupsi, kronisme dan nepotisme [KKN] dan krisis iman-akhlak semakin teruk.

Pandangan Alam [Worldview] Islam

Siapa kita?
Ke mana arah tujuan kita?
Apakah wasilah kita gunakan dalam kehidupan ini?

Dalam setiap perkara sama ada dalam pemikiran dan pendekatan, ketiga-tiga persoalan di atas perlu diambil kira dan didepani sebelum berfikir dan bertindak.

Secara mudahnya, pandangan alam [worldview] ialah pandangan seseorang yang dipengaruhi oleh identiti, istilah-bahasa, nilai, konsep dan ideologi sendiri yang ada dalam dalam pemikiran dan budaya sesebuah masyarakat. Worldview Islam ialah pandangan seseorang terhadap alam [konsep, nilai, istilah-bahasa, identiti,] berdasarkan pandangan tauhidik. Kerangka pemikiran tersendiri ini berbeza dengan kerangka pemikiran Barat.

Worldview Islam membentuk suatu gagasan yang akan berjaya jika wujud keyakinan yang kuat agar gagasan tersebut didokongi, wujudnya keikhlasan dalam mendokonginya, semangat membara dan kesediaan untuk berkorban dalam  merealisasikannya. Gagasan yang dimaksudkan ialah Islam yang suci, agama yang tiada cacat cela, tiada keburukan dan tidak akan menyesatkan sesiapa yang menganutinya [Surah Ali Imran: 18. Surah al Maidah: 3]. Gagasan Islam ini membangun atas landasan Islam [yakni al Quran], menjadikan Islam satu-satu rujukan, berjuang demi Islam, memartabatkan kalimah Islam, hanya menerima Islam sebagai pemimpin, tidak akan tunduk kepada mana-mana hukum selain hukum Islam dan tidak mengantikan Islam dengan sistem, metodelogi, konsep dan ideologi yang lain selain Islam [Surah Ali Imran: 85].

Landasan Islam ialah al Quran yang menjadi sumber ilmu menyuluhi kebenaran untuk mendapat petunjuk Allah SWT [Surah Saba’: 46-50] dalam kehidupan seharian. Al Quran bukan sahaja menjadi bahan hafazan tetapi membina worldview dan akhlak seseorang muslim. Seorang muslim wajib mengambil Rasulullah SAW [Surah Ali Imran: 110. Surah al Baqarah: 143] sebagai aspirasi kehidupan mereka dalam usaha menjadi muslim yang baik. Imam Hassan al Banna merangkumkan gagasan Islam ini kepada lima prinsip di bawah;

1. Allah adalah matlamat kami
2. Rasulullah adalah pemimpin kami
3. Al Quran  adalah perlembagaan hidup kami
4. Jihad adalah jalan kami
5. Mati syahid adalah cita-cita kami

Kelima-lima ini menjadi prinsip dalam merealisasikan worldview Islam dalam konteks Imam Hassan al Banna.

Worldview Islam boleh disimpulkan dengan berpasak kepada tauhid yakni merasa yakin dan menjadi saksi bahawa, ‘TIADA TUHAN SELAIN ALLAH’. Daripada kalimah inilah worldview Islam terbentuk sekaligus menjadi panduan tindakan seseorang muslim. Tauhidlah yang memberi rupa kepada peradaban Islam berbeza dengan tamadun Barat.[Ismail al Faruqi].

Hamid Fahmi Zakarsyi menyatakan worldview Islam adalah pancaran konsep-konsep dasar yang ada dalam wahyu. Proses penurunan wahyu secara kronologi itu telah membentuk pemikiran dan worldview Islam dalam pembinaan ketatanegaraan dan budaya masyarakat Madinah. Dimulai dengan tahap tauhidik, tahap penyataan konsep-istilah dan tahap membentuk tradisi keilmuan berdasarkan konsep-istilah tadi. Maka, peradaban Islam telah bermula di Madinah.

Maszlee Malik pula telah membahagikan worldview Islam kepada beberapa elemen:

1.     Konsep Tauhid sebagai Pandangan Alam Islam.
2.     Homo Islamicus dan peranannya.
3.     Etika dan akhlak yang mantap.
4.     Kefahaman berteraskan manhaj yang benar dan jelas
5.     Hidup atas semangat Islah.
6.     Superpower Islam
7.     Menjadi ejen perubahan sosial dan pekerja kemanusiaan.
8.     Ibadat yang sempurna.

Dalam Islam, tauhid adalah pasak kepada worldview masyarakat Islam [Surah al Baqarah: 2, Surah al Zukhruf: 45].  Manusia akan menjadi hamba kepada Allah SWT [Surah al Zariyat:56] dan kematian adalah pengakhiran penilaian amalan di dunia [Surah al Mulk: 2]. Menurut Maszlee Malik, kerangka tauhid memberi kuasa memilih kepada manusia untuk menentukan corak kehidupan mereka sama ada ke syurga atau ke neraka [Surah al Syams: 8-10. Surah al Nahl: 36. Surah al Ma’dah: 56. Surah al Mujadilah: 19, 22.].

Homo Islamicus menjadikan kehidupan Rasulullah SAW sebagai panduan asasi dalam kehidupan seorang mukmin. Dua tugas utama Homo Islamicus ialah [1] mengabdikan diri kepada Allah dan [2] memakmurkan dunia mengikut panduan Allah melalui rasul-Nya. Memakmurkan dunia termasuk menyebarkan kalimah syahadah ke seantero dunia untuk dakwah [Surah al Baqarah: 143. Surah Ali Imran: 144, 110].

Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang agung [Surah al Qalam: 4]. Kita mesti mengamal dan menyebarkan akhlak tersebut kepada umat Islam dan selurih manusia. Dalam menjayakan kehidupan yang berkualiti dan saleh, sewajarnya seseorang itu merapati para ulama [Surah at Taubah: 119] untuk membentuk suasana yang lebih Islamik.

Penulis tertarik dengan pembinaan intelektualisme generasi awal ABIM sebagaimana dinyatakan oleh Siddiq Fadzil. Mereka berusaha memahami semula Islam, sejarah dan tamadunnya lewat karya tokoh-tokoh Islam yang rata-rata memaparkan Islam dalam citra asli yang segar dengan latar konteks realiti dan semangat zaman. Siddiq Fadzil menyatakan lagi, ‘pembinaan tradisi haraki dan intelektualismenya generasi awal ABIM mengamalkan sikap terbuka yang kalkulatif dan terukur, dalam pengertian kesediaan belajar dan memanfaatkan segala sumber (ilmu dan pengalaman) yang relevan termasuk sumber-sumber luar negara (kesarjanaan dan gerakan Islam di pelbagai rantau dunia) dengan tetap mengakar pada realiti (sejarah dan sosio budaya) KeMalaysiaan’.


Untuk meluruskan worldview Islam kita, penulis mencadangkan agar kita membaca karya di bawah;

1.     Risalah Untuk Kaum Muslimin karya Syed Muhammad Naquib al Attas
2.     Islam dan Sekularisme karya Syed Muhammad Naquib al Attas
3.     Prolegomena to the Metaphysic of Islam karya Syed Muhammad Naquib al Attas
4.     Himpunan Risalah Imam Hassan al Banna
5.     Ceramah-ceramah Hassan al Banna
6.     Towards Understanding Islam karya Maulana Abul Ala’ al Maududi
7.     Islamic Way of Life karya Maulana Abul Ala’ al Maududi
8.     Petunjuk Sepanjang Jalan karya Sayyid Qutb
9.     Muqawwimat al Tasawwur al Islamiy karya Sayyid Qutb
10.                        Khasa’is al Tasawwur Islamiy karya Sayyid Qutb
11.                        Al Tawhid: Kesannya Terhadap Pemikiran dan Kehidupan karya Ismail al Faruqi
12.                        The Reconstruction of Religious Thought in Islam karya Muhammad Iqbal
1.     13 Ensiklopedia Sirah karya Afazlur Rahman
13.                        Himpunan Ceramah-ceramah Imam Hassan al Banna

Insha Allah, dengan pembacaan 14 buah karya di atas, kita dapat meluruskan dan memantapkan worldview Islam kita yang tulen.

Homo Islamicus

Siapa kita?. Kita diibaratkan kain putih yang mengikuti bagaimana kita diwarnakan.

Pengalaman, latar belakang, sistem pendidikan, guru dan suasana persekitaran kita banyak mempengaruhi worldview kita dalam bertindak. Kita perlu memilih warna diri kita yang memungkinkan kita sebagai manusia liberal, manusia sekular, manusia komunis dan lain-lain. Worldview mana yang mendominasi pemikiran kita.

Fokus utama Islam ialah pada pembinaan diri individu, diikuti oleh keluarga, masyarakat, negara, empayar dan alam. Nabi Muhammad adalah contoh tauladan paling agung dan utama yang menjadi model melahirkan individu yang disebut oleh para sarjana Islam sebagai Manusia Sempurna atau Manusia Universal atau Insan Adabi. Justeru, dalam pembinaan seorang individu, Syed Muhammad Naquib al Attas memperjuangkan konsep manusia yang baik selaras dengan konsep Manusia Sempurna tadi berbanding menghasilkan Warganegara yang Sempurna.

Manusia yang Baik atau Insan Adabi merangkumi makna dinyatakan ini, Manusia Baik ialah manusia yang beradab yakni orang yang insaf sepenuhnya bertanggungjawab dirinya kepada Tuhan Yang Hak; memahami dan menyelenggarakan penunaian keadilan terhadap dirinya dan diri-diri lain dalam masyarakatnya; yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai insan adabi”[Syed Muhammad Naquib al Attas].

Pada hemat penulis, homo Islamicus adalah manusia yang baik. Kita mesti menganggap diri kita sebagai homo Islamicus, barulah worldview Islam mudah meresap ke dalam pemikiran dan tindakan kita. Kita kena buang worldview asing yang menempel dalam pemikiran kita.Worldview Islam juga perlu mendominasi pemikiran kita dan berupaya menge-nyahkan isme-isme yang terlekat pada pemikiran kita.

Selagi kita tidak menganggap diri kita sebagai homo Islamicus, worldview Islam hanya pengetahuan setaraf dengan worldview asing ciptaan manusia. Ini disebabkan keyakinan atau keimanan kita masih pada tahap yang rendah. Keyakinan atau keimanan perlu disemai dengan ilmu yang benar. Keakuran kepada sumber ilmu Islam yakni wahyu dapat menguatkan lagi keimanan kita. Dalil kita bukan pada hujah manusia tetapi dalil wahyu yang datang daripada Tuhan Yang Hak.


Takrif Melayu dan Politik

‘Raja jangan menjadi musang, menteri jangan menjadi tikus’- Syair Politik Tok Kenali

Menurut Perlembagaan Malaysia, Melayu ialah ‘seorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu dan menurut adat istiadat Melayu’. Ciri Melayu tersebut bergandingan dengan Islam sebagai Agama Persekutuan, Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, Hak Istimewa Orang Melayu dan pemerintahan beraja. Unsur tradisi dalam dalam Perlembagaan Malaysia ini banyak membentengi Orang Melayu dan Agama Islam daripada dicerobohi dan dicabuli oleh keganasan Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme (SEPILIS) dan menjaga semangat muhibbah dalam kalangan rakyat Malaysia.

Ilmu politik Islam tidak mementingkan bentuk atau sistem pemerintahan kerana kualiti dalam kepimpinan datang daripada individu insan adabi atau Manusia yang Baik.

Demokrasi atau monarki bukanlah persoalan besar. Paling penting berusaha memberi kesejahteraan kepada rakyat dan mendidik rakyat supaya menjadi insan yang  bertaqwa.

Politik moden bergantung kepada sejarah, realiti semasa dan kehendak rakyat. Politik moden yang terkenal dan popular di dunia pada hari ini mengunakan sistem pemerintahan demokrasi.

Malaysia mempunyai tradisi pemerintahan beraja.Ia mempunyai pengaruh Hindu, kemudian diIslamisasi kepada ciri-ciri Islam berdasarkan pertimbangan aqidah dan syarak. Sistem pemerintahan beraja dalam tradisi Melayu bersifat ada raja baru terbentuk kerajaan berbeza dengan tradisi Eropah dimana faktor tanah menjadi unsur penting dalam pembinaan sesebuah kerajaan. Khoo Kay Kim menyatakan perkataan ‘kerajaan’ itu sendiri membawa makna, ‘keadaan mempunyai seorang raja’.

Sebelum kedatangan Islam, raja menjadi sumber kekuasaan yang memancarkan kehidupan dan kebudayaan orang Melayu. Raja mempunyai kekuatan luar biasa dan berasal daripada keturunan dewa atau dewata. Apabila Islam datang ke Alam Melayu, sumber kehidupan adalah ‘addin’ iaitu satu cara hidup yang berpasakkan tauhid yakni segala berpunca daripada Allah. Pemerintahan berorientasikan syariat.

Perbezaan pemerintahan Hindu dengan Islam berdasarkan worldview masing-masing:

HINDU
ISLAM
Raja sebagai penjelmaan tuhan iaitu Devaraja

Penitisan atau keturunan tuhan Dewa Siva dan Dewa Vishnu.

Berorientasikan raja.

Raja mempunyai shakti
Bayangan Allah di muka bumi

Disebabkan ketokohan, taqwa, akhlak


kuasa mutlak ditolak

Raja dan rakyat bertanggungjawab kepada Allah

Daulat


Kepimpinan Islam

Asal usul kepimpinan Islam bukanlah mengamalkan sistem pemerintahan beraja melalui dinasti. Rasulullah SAW tidak menjelaskan bentuk pemerintahan tetapi Rasulullah SAW secara tak langsung menjelaskan prinsip-prinsip atau asas pemerintahan sepanjang 10 tahun baginda memerintah Madinah. Oleh itu, sistem atau bentuk pemerintahan tidak mutlak dan boleh disesuaikan mengikut kesesuaian tempat dan semangat zaman.

Perkara yang paling penting daripada sistem atau bentuk pemerintahan ialah  prinsip yang perlu ada bagi seseorang individu yang dilantik sebagai pemimpin. Kepimpinan Islam terletak kepada siapa orangnya [individu], barulah diikuti dengan sistem atau bentuk pemerintahan. Antara syarat asas pemimpin Islam [Abdul Hadi Awang] ialah

1.     menganuti Islam
2.     berilmu terutamanya dalam hukum syarak
3.     memahami masalah semasa
4.     adil
5.     kemampuan maknawi dan jasmani
6.     lelaki
7.     berpengaruh

Sistem pemerintahan Islam ialah sistem berasaskan Syura dimana rakyat diberi peluang untuk terlibat dalam pengesahan pelantikan seseorang pemimpin.

Hikmah Rasulullah SAW tidak melantik penganti baginda ialah memberi peluang kepada manusia melakukan ijtihad dalam urusan pelantikan pemimpin dan bentuk pemerintahan mengikut kesesuaian zaman. Terdapat tiga kaedah pelantikan zaman khalifah;

1.     Kaedah mesyuarat secara terbuka dihadiri oleh penduduk Madinah dalam pelantikan Khalifah Abu Bakar
2.     Kaedah mencadangkan seorang pemimpin sebagaimana Khalifah Umar al Khattab dan disahkan oleh rakyat.
3.     Kaedah mencadangkan beberapa pemimpin dan disyurakan oleh majlis khas untuk menilai calon pemimpin, kemudian mendengar pendapat rakyat dan majlis melantik berdasarkan pendapat rakyat. Kemudian pemimpin disahkan oleh rakyat.

Pemerintahan beraja mengikut dinasti keluarga bermula sejak zaman Daulah Umaiyyah. Pelantikan pemimpin berdasarkan keturunan dan diwarisi oleh keturunan keluarga tersebut.

Prinsip asas kepimpinan Islam [Ahmad Redzuwan Mohd Yunus] ialah

1.     Berpandukan al Quran dan al sunnah
2.     Menegakkan kebenaran
3.     Syura
4.     Keadilan
5.     Kebebasan
6.     Bai’ah

Dalam pelantikan pemimpin, pengesahan rakyat atau bai’ah menunjukkan Islam mengiktiraf KUASA RAKYAT dalam menentukan persetujuan dan pengabsahan seseorang pemerintah.

Kekuasaan dalam Negara Islam hanyalah kepunyaan Allah bukannya kepunyaan mutlak rakyat dan bukan kepunyaan sekelompok elit atau individu tertentu. Yang mentadbir negara adalah masyarakat yang mewakilkan kuasa mereka kepada seorang pemimpin. Allah SWT sebagai penguasa alam mengangkat manusia sebagai KhalifahNya [Surah al Baqarah: 30] melalui amanah yang diwajibkan untuk melaksanakan Islam sebagai satu cara hidup. Menurut ulama, khalifah ialah ‘menggalang ganti Rasulullah SAW (selepas wafatnya) di dalam memelihara agama dan mentadbir dunia dengannya (yakni dengan agama).

Konsep Khalifah dalam kepimpinan inilah yang mewajibkan diri kita sebagai rakyat beragama Islam dan menyakini Islam sebagai satu cara hidup yang merangkumi semua aspek kehidupan dalam ekonomi, sosial dan politik memilih pemimpin dalam kalangan beragama Islam yang taat. Pemimpin Islam akan memelihara atau menjaga agama dan mentadbir dunia dengan agama. Akhlak dan iman pemimpin ini akan mewujudkan integriti dan prestasi yang baik dalam pembangunan dan kemajuan selari dengan amanah, tanggungjawab dan mendahului kepentingan rakyat.

Memilih Pemimpin Dalam Kalangan Bukan Islam.

“Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: “Wahai ayah (Shuaib), ambillah dia (Musa) bekerja, Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang QAWIYY, lagi AMEEN [Surah al-Qasas: 26]

“Jadikanlah daku (Nabi Yusuf) pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir); Sesungguhnya aku adalah seorang yang teliti dalam penjagaan (HAFEEZ), lagi mengetahui cara mentadbirkannya (ALEEM)” [Surah Yusuf: 55]

QAWIYY        : Kekuatan atau prestasi
AMEEN          : Sifat amanah atau integriti
HAFEEZ         : Sifat amanah atau integriti
ALEEM           : ilmu (termasuk kemahiran) yang boleh membina prestasi

Integriti dan prestasi adalah elemen penting dalam menilai seseorang pemimpin. Punbegitu paling penting kita mengetahui siapa Nabi Musa AS dan Nabi Yusuf AS. Mereka adalah manusia yang beriman dan bertaqwa dengan Allah SWT. Kemudian barulah kita menilai integriti dan prestasi Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Syarat pertama memilih pemimpin adalah [1] Islam, beriman, berakhlak dan bertaqwa kepada Allah. Kemudian,[2] pemimpin itu memimpin negara Islam dengan sumber Islam iaitu al Quran dan hadith, [3] kemudian barulah integriti dan prestasi dan seterusnya [4] pelaksanaan perundangan Islam dan Negara Islam. Pada hemat saya, setiap pemimpin perlu mempunyai kekuatan dalaman yakni [1], kemudian kekuatan luaran.

Menurut Syamsuddin Arif, dalam tradisi intelektual Islam, ada tiga persoalan yang selalu dibicarakan terkait kepemimpinan politik dalam negara. Pertama, soal pemimpin yang kurang layak (imāmatul mafḍūl). Kedua, soal pemimpin yang suka maksiat (imāmatul fāsiq). Dan ketiga, soal pemimpin non-Muslim (imāmatul kāfir).

Dalam dunia politik hari ini, kebanyakan politikus yang terlibat dalam politik sudah tentu kelompok yang sudah layak menjadi pemimpin melalui ilmu dan pengalaman kepimpinan di pelbagai peringkat. Perkara yang membezakan seseorang pemimpin di antara mereka lebih baik atau kurang baik sahaja.

Dalam persoalan pemimpin non muslim, Islam menolak pelantikan non muslim bagi jawatan utama dan penting dalam Negara Islam. Ia bukanlah diskriminasi tetapi sebagai langkah kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat majoriti Islam. Umat Islam dilarang daripada memilih pemimpin non Muslim yang tidak bekerjasama dengan pihak Islam.[1]

Ada sesetengah pihak mendakwa bahawa di Barat demokrasi dan kebebasan adalah subur, hak asasi manusia terjaga, budaya lebih bertamadun, lebih adil dan ‘aku nampak muslim di Barat dan Jepun’ ulangi bicara mereka. Syarat keadilan, kemajuan dan kebebasan umpamanya adalah Islam dan iman. Tanpa Islam dan iman, keadilan yang diperjuangkan adalah palsu dan melampaui batasan yang Allah SWT nyatakan dalam al Quran. Pada guna kita mempunyai keadilan dalam sosial yang baik tetapi LGBT dibenarkan atas nama keadilan tersebut. Adakah keadilan ini yang kita carikan?. Kita boleh mencontohi Barat dan Jepun tetapi jangan mengambil budaya dan pandangan alam mereka yang menyesatkan aqidah kita.


Pemerintahan Beraja Menurut Tradisi Melayu-Islam

‘rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya, jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan berdiri’. Demikianlah Raja-raja Melayu itu dengan segala rakyatnya’ – Tun Sri Lanang.

Bahasa mempengaruhi pemikiran sesebuah peradaban. Bahasa bukan sekadar bahasa tetapi pengistilahan kata dasar bahasa itu membentuk pemikiran bangsa tersebut. Justeru, teori kepimpinan Melayu tidak boleh disamakan dengan teori kepimpinan Barat.

Menurut kamus dewan, pimpin ialah dibimbing; dipandu; dituntun dan ditunjuk Kepimpinan pula ialah keupayaan memimpin. Rumusan Shaharir Mohamad Zin menyatakan pimpin bermakna memegang tangan seseorang dengan tidak terlucutnya menuju ke arah yang dipersetujui bersama. Perkara ini menunjukkan seseorang pemimpin perlu memimpin dan memegang ‘tangan’ (kekuasaan-mentadbir) rakyat dengan amanah.

Teori kepimpinan Barat terutamanya Bahasa Inggeris menggunakan perkataan ‘lead’ bermakna menyebabkan (seorang atau seekor haiwan) mengikut seorang yang membawanya dengan tangan (membimbing), bakdul, tali dan lain-lain ketika maju ke hadapan. Lead berasal daripada perkataan latin iaitu kaedan bermakna ‘menyebabkan perginya seseorang daripada Jermaik, laithan yang bermakna ‘kembara’.

Pemimpin dalam tradisi Melayu perlu mempunyai sifat ‘memimpin’ rakyat dengan amanah ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Asas kepimpinan Melayu ialah sumpah setia (Wa’ad) antara Seri Teri Buana (raja) dengan Demang Lebar Daun (rakyat) dinukilkan kata demi kata dalam karya agung Melayu Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu),

Maka sembah Demang Lebar Daun….Seperkara lagi, perjanjian patik mohonkan anugerah ke bawah duli Yang Maha Mulia, segala hamba Melayu jikalau ada dosanya ke bawah duli, patik pohonkan jangan ia difadihatkan, dinista yang keji-keji, jikalau patut pada hukum syarak bunuh, tuanku; jangan duli tuanku aibi. (A. Samad Ahmad, 1984:1985).

Demikianlah suara rakyat Melayu menuntut komitmen penguasa agar menghormati maruah dan kehormatan diri setiap warga umat sebagai manusia mulia.

Seri Teri Buana yang menyetujui tuntutan tersebut dengan memberikan komitmen tegas, “kabullah hamba….” Kemudiannya diberi amaran bernada sumpahan, “Jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta  kerajaannya”.

Penyerahan kuasa rakyat kepada raja dan keturunannya bukan menandakan orang Melayu taat membuta tuli. Wa’ad ini menjadi kesaksian kedaulatan raja berlangsung selagi selama raja itu adil dan amanah serta menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat. Raja yang zalim akan dibinasakan oleh Allah SWT.

Kedatangan Islam telah membawa konsep baru dalam pemerintahan beraja dimana raja diberi taraf sebagai ‘Bayangan Allah di muka bumi’ dalam usaha menentang konsep persamaan taraf raja dengan Tuhan mengikut zaman Hindu Buddha. Konsep Bayangan Allah di Muka Bumi menjadi teras kepada institusi pemerintahan agar mengikut syariah Islam dan melindungi ciri-ciri rohaniah dan kekudusan dalam institusi beraja.

Ketaatan kepada Raja bukanlah berpunca mitos atau  membuta-tuli melainkan taat kepada perintah Allah SWT melalui ketaatan kepada pemerintah yang beriman.

Dalam Itqan ul-Muluk fi Ta’dilus-Suluk merupakan Perlembagaan Terengganu yang dikuatkuasa pada tahun 1911. Perlembagaan ini mempunyai pengaruh Islam iaitu

1.     Islam sebagai agama Rasmi
2.     Terengganu dikenali sebagai Kerajaan Islamiyyah Melayuwiyyah menunjuk pemerintah mahu membangunkan ‘Negara Islam’.
3.     Kuasa Sultan tidak boleh mengatasi keluhuran undang-undang yang berpandu syariah.
4.     Sultan boleh disingkirkan sekiranya tidak memenuhi  kelayakan atau gagal dalam pemerintahan.
5.     Penubuhan Jemaah Mesyuarat Negeri berlandaskan Syura-musyawarah.
6.     Jemaah Pangkuan Negeri menentukan pembentukan kerajaan dimana ia berpengaruh dan berperanan untuk melantik Sultan.

Perlembagaan Acheh diwujudkan pada tahun 1633 dan dikenali sebagai Qanun al-‘Asyi Darus Salam. Sultan dibantu oleh 3 Balai Musyawarah;

1.     Balairung Seri mengumpul hulubalang
2.     Balai Gading menghimpun 22 ulama besar Acheh
3.     Balai Mahkamah Rakyat dianggotai oleh 73 wakil setiap mukim di Acheh. Balai ini berperanan berbincang dan memutuskan rancangan bagi kepentingan rakyat.

Jelas, sistem pemerintahan Melayu-Islam berlandaskan Islam dan kuasa rakyat. Cuma sesetengah Sultan dan anggota keluarga bersifat melampau sehingga Tun Mahathir bersama anggota parlimen meminda Perlembagaan Malaysia menghapuskan imuniti raja. Jika di Terengganu lebih kepada pengembalian kuasa rakyat manakala di Acheh menumpukan kepada pengasingan kuasa. Sekitar politik pemerintahan beraja, KEADILAN, SYURA  DAN AMANAH sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, stabil dan sejahtera.


Tahaluf Siyasi

Tahaluf Siyasi berpandukan ta’awun ala birri wa al takwa (kerjasama atas kebaikan dan takwa).  Di negara majmuk, pihak Islam menghadapi kesukaran untuk kerjasama atas dasar takwa kerana sifat Islam pihak Islam yang mahu penubuhan Negara Islam dan pelaksanaan hukum Hudud. Realiti politik Malaysia umpamanya berteraskan perkauman menyukar perpaduan kebangsaan. Pada masa yang sama  perpaduan kaum atau permuafakatan kaum itu sendiri adalah realiti politik Malaysia. Jika pihak Islam mahu memerintah Malaysia, mereka perlu melakukan tahaluf siyasi dengan kaum lain.

Majlis Syura Ulama  PAS telah memberi beberapa garis  panduan dalam tahaluf siyasi Pakatan Rakyat yang perlu diikuti oleh pemimpin dan anggota PAS iaitu

1.                 Tahaluf mestilah dijadikan wasilah untuk menegakkan Islam, memperkukuhkan kedudukan umat Islam serta membuka ruang untuk perlaksanaan Islam.
2.                 Tahaluf mestilah dipastikan dasar-dasar Islam dapat dipertahankan.
3.                 Intima’ hendaklah diberikan kepada kepimpinan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), bukan kepada Pakatan Tahaluf.
4.                 Tahaluf hendaklah dijadikan ruang dan medan menyampaikan dakwah.
5.                 Matlamat kemenangan Islam tidak boleh menghalalkan Tahaluf secara mutlak.
6.                 Majlis Syura Ulamak mempunyai kuasa membuat keputusan mengenai kesinambungan tahaluf siyasi berdasarkan kepada maslahah dan mafsadah syar'iyyah dari semasa ke semasa.Nasihat Bukan Pecat

Perlumbaan bukannya persaingan
Menegur bukannya menjatuhkan
Kritikan membina bukannya kritikan membinasa
Kesejahteraan rakyat bukannya kemenangan individu atau parti politik.

Politik jika tidak dibelai dengan iman dan ukhwah, ia bagaikan mencurah minyak ke dalam api. Politik itu sumber utama fitnah yang menghuru-hara negara dan mengancam kesejahteraan rakyat melalui persengketaan puak politik.

Kesalahan atau kelemahan pemerintah perlu dinasihat atau ditegur. Dalam Islam, rakyat mempunyai hak mengawasi pemimpin dengan meluruskan pemimpin yang melakukan penyelewengan dan salah guna kuasa.

‘agama itu (ertinya) nasihat’. Para sahabat bertanya, untuk siapa?. Jawab Rasulullah demi Allah, demi KitabNya, demi Rasul, dan demi penguasa muslimin dan orang Islam seluruhnya’ [Riwayat Muslim]

Seorang pemimpin Islam perlu berjiwa besar dan berlapang dada dengan nasihat rakyat.

‘...jika aku betul maka tolonglah aku, jika aku silap maka betulkanlah’ [Abu Bakar]

‘... siapa yang melihat aku menyeleweng maka luruskan aku’ [Umar al Khattab].

Bahkan Umar al Khattab bersyukur kerana ada rakyat yang mahu betulkan beliau dengan pedang.

Selagi pemerintah tidak kafir, rakyat tidak boleh menjatuhkan pemerintah secara revolusi atau di jalanan. ‘Sekali revolusi, ia bakal melahirkan berkali-kali revolusi’. Ia akan menjejaskan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kehendak elit politik yang ingin menjatuhkan pemerintah. Rakyat perlu mengunakan pendekatan pilihanraya bukannya revolusi.

‘imam (atau penguasa) yang wajib ditaati itu ialah selama ia menurut kitab Allah dan sunnah RasulNya. Tetapi jika ia menyeleweng sedikit daripadanya maka wajiblah ditegah dari memerintah dan dikenakan ke atasnya had dan tuntutan hak. Kalau kerosakan tidak dapat dihindari melainkan dengan menurunkannya maka ketika itu ia wajib diturunkan, dan diganti dengan orang lain’ [Ibn Hizm]

Tahap
Perkara
Tahap 3
Menurunkan Pemimpin melalui Kekerasan
Tahap 2
Menurunkan melalui kaedah dibenarkan dan mengikut Perlembagaan seperti pilihanraya
Tahap 1
Dinasihati dan ditegur

Apapun tahap 3 iaitu menggunakan kekerasan memerlukan syarat dimana pihak berkenaan mempunyai kekuatan yang cukup dan kemungkinan untuk berjaya itu mesti besar. Tanpa syarat tersebut, tahap 3 tidak dibenarkan digunakan. Jangan sampai usaha menghapuskan kemungkaran itu melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Bencana yang diterbitkan daripada pertumpahan darah, keruntuhan dan kelemahan negara perlu dihindari [Abdul Karim Zaidan].

Pada tahun 2016, Libya, Afghanistan, Syria, Yaman dan Iraq masih tidak stabil dari segi politik yang banyak menganggu-gugat kesejahteraan rakyat. Di Afghanistan, kemenangan puak-puak Mujahidin yang terdiri daripada pelbagai parti dan suku kaum serta gabungan komunis yang berpaling tadah telah berjaya menewaskan kuasa besar dunia, Soviet Union (Rusia). Malangnya, kemenangan ini tergadai sehingga mengancam kesejahteraan dan kebajikan rakyat apabila mereka berperang sesama sendiri sehinggalah dikalahkan oleh kelompok Taliban, pelajar agama. Ada sesetengah mereka telah bersatu dalam Pakatan Utara untuk menentang Taliban dan meminta bantuan Amerika Syarikat. Akhirnya Barat datang membantu pihak Pakatan Utara sehingga Taliban kalah.


Tikam Belakang Dalam Gerakan Islam

Kemenangan Islam bukan disebabkan diri individu [diri kita] tetapi kemenangan Islam disebabkan oleh kesatuan umat berdasarkan satu aqidah dan keizinan-Nya. Ia bukan persoalan bila tetapi persoalan mengapa boleh menang’

Menyertai dan aktif dalam gerakan Islam, belum tentu diri kita selamat. Sebenarnya,ia akan menambah musuh. Pertama, musuh luar iaitu musuh Islam, kedua musuh dalaman iaitu penyakit hati kalangan sahabat seperjuangan.

Dalam gerakan Islam, tiada malaikat. Didalamnya bukan setakat ada manusia yang saleh sahaja, tetapi ada manusia sejenis seperti Firaun, Hamman, Qarun, Abu Jahal, Qabil, Dajal, Abdullah Bin Ubay bahkan berjeniskan Iblis-Syaitan. Penyakit utamanya adalah DENGKI yang mengorbankan Habil. Kedengkian peribadi mengalir sehingga membentuk kumpulan dan akhirnya bersengketa sesama sendiri. Paling malang berlaku perpecahan dalam gerakan Islam setelah satu pihak memilih untuk keluar menubuhkan kumpulan baru. Sepatutnya perjuangan Islam umpama kejohanan olahraga dalam acara balapan dimana setiap organisasi Islam berlari berdasarkan lorong masing-masing untuk menuju kemenangan Islam. Tujuan utama sama dengan cara masing-masing tanpa menganggu gerak kerja di lorong masing-masing.

Perjuangan gerakan Islam mestilah berpasakkan [1] Dasar Islam, [2] Pendekatan Islam dan [3] tokoh Islam. Berjuang untuk Islam jangan sesekali bertempelkan atau bertongkat kepada individu. Bertongkatlah kepada Allah SWT dengan mengikuti Dasar Islam.

Jika kita tidak bersetuju dengan pendekatan atau tokoh tertentu, bersabarlah. Di hadapan kita ada dua jalan, [1] istiqamah dengan sabar meneruskan perjuangan dengan pelbagai cabaran/fitnah/dizalimi [Surah an Nahl: 42] dan [2] bertawaquf [rehat sekejap] menunggu perubahan kepimpinan. Selagi Dasar Islam tidak dicabuli, selagi itulah paling baik ialah istiqamah dan aktif bersama gerakan Islam. Jika Dasar Islam dirobohkan atau dimusnahkan dalam Perlembagaan Gerakan Islam, barulah kita wajib keluar menubuhkan kumpulan baru.

Menyertai gerakan Islam adalah satu keputusan yang berat. Lebih ramai bersedia memilih menjadi simpatis kepada gerakan Islam berbanding menyertai dan aktif didalamnya. Ia umpamanya besi yang tahan panas, jika kita tahan-sabar, kitalah orang unggul dan berupaya menghadapi dugaan dalam gerakan Islam.

Kumpulan Islam [yang yang betul-betul mahukan Islam] terbahagi kepada beberapa kumpulan  berdasarkan [1] kepentingan politik, [2] berdasarkan aliran pemikiran [seperti Salafi-Wahabi, Attasian,  tradisionalisme dan lain-lain] dan pelbagai pendekatan dalam menangani sesuatu isu atau perkara.

Kumpulan Islam tidak berupaya bersifat syumul. Jika mereka tidak bersifat syumul, paling kurang mereka wajar bantu membantu dan sokong menyokong dalam mengukuhkan kedudukan Islam walaupun berbeza pemikiran dan pendekatan. Contoh kelompok Attasian menyatakan bahawa asas kepada permasalahan yang berlaku adalah ilmu manakala PAS mengatakan permasalahan politik. Akibatnya berlaku pertembungan antara dua kelompok yang mahukan Islam. Umat Islam akan kerugian ekoran pertembungan antara dua keegoan ini. Kita akui bahawa umat Islam ketiadaan ikon dan kekurangan isu untuk menyatukan pihak-pihak yang bertembung. Kita kena mencari kekuatan dan mengurangi kelemahan dan pertembungan demi Islam.

Masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kelompok Attasian umpamanya jangan terlalu asyik dengan dunia pemikiran dan falsafah sehingga mengenepikan politik kekuasaan. Barat banyak masa menghanyutkan kita dengan dunia pemikiran dan falsafah agar kita mabuk dengannya sehingga melupai politik kekuasaan dan amal kebajikan. Kewujudan ISTAC atas dasar politik kekuasaan dimana pihak pemerintah membenarkan ISTAC ditubuhkan dengan dana kerajaan. Setelah ISTAC tiada, kelompok Attasian berpindah ke ATMA di Universiti Kebangsaan Malaysia kemudian ke CASIS, Universiti Tenologi Malaysia. Kelompok Attasian juga bertempel di Biro Tatanegara dan Institut Kefahaman Islam Malaysia [IKIM]. Penulisan tokoh-tokoh kelompok Attasian didanai oleh kerajaan. Justeru, politik kekuasaan yang beradab, bantu membantu, damai, saling hormat-menghormati dan saleh penting untuk proses Islamisasi dan menghidupkan ilmu dalam negara kita.

Kita wajib mengutamakan keutamaan yang paling utama. Di negara majoriti Islam dan tiada pemerintahan diktator, politik kekuasaan mestilah diletak di barisan depan manakala di negara minoriti Islam dan tiada pemerintahan diktator, barisan depannya wajib diletakkan ilmu dan dakwah. Dalam konteks Malaysia, politik Islam kita serahkan PAS. Kelompok Attasian, kelompok Habib, jemaah tabligh, NGO Islam seperti ABIM, IKRAM, ISMA, MACMA dan HALUAN perlu membantu PAS untuk berjaya dalam politik kekuasaan disamping tugas asasi mereka dalam bidang keutamaan masing-masing. Kita perlu memilih pendekatan damai dan saling bantu membantu bukannya menyokong pihak SEPILIS dan Nasionalis.

Tikam belakang berlaku dalam gerakan Islam dan sesama gerakan Islam sangat menyedihkan. Tanpa kesatuan, umat Islam tidak akan mengecapi kemenangan. Dan ia menghasilkan kerugian kepada umat Islam sendiri.


Pemimpin yang Kuat

Dalam sesebuah organisasi, ada tiga kekuatan utama iaitu Perlembagaan, Pemimpin dan Pengikut.

Pemimpin yang kuat dan hebat disokong oleh pengikut dan pembantu pemimpin yang hebat. Saidina Ali yang hebat itu mengalami kelemahan ekoran mendapat ramai pengikut yang lemah.

Kelemahan disini adalah kelemahan ketaqwaan, adab berjemaah dan gagal mematuhi disiplin/tatatertib jemaah.

Imam Hasan al Banna pernah menjawab soalan apabila ditanya siapakah yang paling layak mengantinya jika beliau tiada?’. Jawabnya,

“lantik pemimpin yang paling lemah di kalangan kamu, kemudian kamu dengar dan taatlah perintahnya. Ia akan menjadi orang yang paling kuat di kalangan kamu”

Maksudnya kekuatan seseorang ketua adalah taat/wala’nya pengikut kepada arahan pemimpin. Jika pengikut hanya mendengar kata hati mereka sendiri, kekuatan pemimpin mereka akan hilang. Thalut diperkuatkan oleh Daud, Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun. Pengikutlah yang boleh menjadi pembantu pemimpin dalam menguatkan pemimpin dan organisasi yang didukungi.

Syeikh Muhammad al Ghazali yang pernah bertentangan dengan Imam Hassan al Hudaybi mengeluh tentang kisah lampau  menyatakan,

 “Saya menemuinya setelah berbagai musibah berlalu untuk memperbaiki hubungan dengannya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua."

Kejayaan zaman Tuan Guru Fadzil Noor kerana beliau mempunyai pembantu yang hebat seperti TGHH, Tuan Guru Harun Taib, Tuan Guru Yahya Othman, Ustaz Abu Bakar Chik, Dato Mustafa Ali, Ustaz Hassan Shukri dan bahkan beliau juga dibantu oleh tokoh-tokoh yang sudah keluar PAS seperti Ustaz Nakhaie Ahmad.

Jika kita kurang berupaya membantu para pemimpin, sekurang-kurangnya kita ada thiqah. Thiqah ialah pengikut yang berlapang dada terhadap pemimpin mereka, pada kemampuan dan keikhlasan mereka, dengan sepenuh rasa ketenangan sehingga menghasilkan rasa kasih, hormat, penghargaan dan ketaatan.

Pertembungan Dalam Organisasi

Dalam sesebuah organisasi yang dinamika, perbalahan dan konflik sentiasa berlaku memberi pengajaran dan menambahkan kematangan kepada organisasi tersebut. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam terbesar dan berpengaruh di dunia juga terlibat dalam banyak krisis dalaman. Kebanyakannya diakhiri dengan kemenangan dalam pemilihan, keluar jemaah dan dipecat.

Antara impak ahli keluar jemaah dan dipecat, mereka tubuh organisasi baru[ termasuk parti politik] atau aktif dalam bidang akademik.

Berkenaan anggota yang dipecat, Imam Hassan al Hudaybi pernah berkata

mereka dipecat bukan kerana kelemahan komitmen kepada agama.Boleh jadi salah seorang daripada mereka lebih baik daripada kita. Tetapi jamaah mempunyai tata tertib yang harus dijaga dan dilaksana. Oleh kerana mereka melanggar tata tertib, mereka diberhenti, agar barisan tetap lurus dan rapi’.

Pemecatan atau keluarnya anggota Ikhwanul Muslimin bukannya disebabkan mereka kekurangan kesalehan tetapi pelanggaran tata tertib-adab, disiplin atau kaedah  dalam jemaah.

Imam Hassan al Banna sendiri pernah dicabar oleh sahabat baik merangkap pengasas Ikhwan, Ahmad As Sukkari yang mahu membawa satu gagasan alternatif dimana mengesa Ikhwan bergabung dengan parti Wafd, sebuah parti sekular.

Pada tahun 2010, pertembungan besar berlaku dalam Ikhwanul Muslimin sehingga hampir semua pemimpin daripada kelompok ‘reformis’ tumbang. Pemimpin harapan kelompok ‘reformis’ seperti Dr Muhammad Habib (Timbalan Mursyidul Aam kepada Dr Muhammad Mahdi Akef) dan Dr Abdel Monem Abul Fotouh tumbang. Hanya Dr Essam el Erian sahaja yang menang.[2]

Imam Hassan al Hudaybi sendiri pernah bertembung dengan pimpinan lain Ikhwan bahkan melibatkan fizikal apabila pejabat Ikhwan dirampas oleh pimpiman tersebut. Pimpinan yang lawan beliau bukanlah calang-calang orang, antaranya Sayyid Sabiq dan Sheikh Muhammad al Ghazali. Ia bukanlah masalah kesalehan atau kealiman, ia masalah disiplin dan kaedah jemaah.

Pertembungan menguji keistiqamahan dan ujian ketaatan.


Ujian Ketaatan Kepada Pemimpin

“ancaman terbesar terhadap Ikhwanul Musllimin  ialah yang datang dari dalam, yakni saat anggota jamaah Ikhwan sudah menjadi kesetiaan kepada diri sendiri dan tidak mahu menerima pendapat para Ulama, kecuali yang sesuai dengan agendanya."

Tentang diri, kita seharusnya kembali kepada kefahaman dan penghayatan tasawuf agar hati kita diperbaiki. Jangan asyik terperangkap dengan fitnah, buruk sangka dan hina menghina.

Jika kita mengalami kegusaran terhadap organisasi atau kalah dalam pemilihan, kita hanya ada beberapa pilihan;

1.                 Taat dan terus bekerja demi Allah bukannya manusia dan kepentingan diri.
2.                 Rehat-uzlah menunggu perubahan baru. Penulis pernah mendengar cerita bahawa abang kepada Ustaz Azizan, bekas Menteri Besar Kedah pernah ‘berehat’ atau tawaquf daripada PAS setelah PAS menyertai kerajaan campuran.
3.                 Keluar tanpa menyertai organisasi musuh. Menyertai organisasi lain yang taat pada al Quran dan hadith.

Kita wajar menjadi elemen Islami dan kemanusiaan walaupun dimana jua posisi kita. Mencari pahala tanpa jawatan lebih enak daripada memegang amanah kepimpinan yang cukup berat ketika bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Setiap pahala milik individu dengan apa yang diniatkan bukannya berdasarkan  kumpulan mereka. Kumpulan hanyalah pelaksana dalam menambahkan pahala.


Muhibbah dan Kelompok Ekstrem

“revolusi tidak pernah meringankan beban rakyat daripada kekejaman seseorang pemerintah, sebaliknya ia cuma memindahkan mereka kepada kekejaman yang lain. Ia hanya memindahkan rakyat daripada tangan seseorang penzalim kepada seseorang yang zalim lain.”- George Bernard Shaw

Islam bukan agama yang menyokong kekerasan dan kezaliman. Islam menolak kelompok ekstrem dalam mana-mana aliran atau kumpulan bahkan dalam melaksanakan ibadah sekalipun keekstreman adalah ditolak.

Kita asyik dan seronok berbalah tentang persoalan siapa wahabi, siapa ahbash, siapa ahli sunnah wal-jamaah dan lain-lain. Selagi aliran itu bersumber al Quran dan hadith, hormati pandangan dan pendapat orang lain. Pokok pangkalnya adalah sumber ilmu Islam diikuti ikhlas dalam hati yang tidak mampu manusia menilai. Perbalahan antara aliran ini menghasilkan kelompok ekstrem dalam aliran-aliran berkenaan sehingga mencetuskan fitnah dalam masyarakat.

‘Belajar daripada ulama atau sarjana, ambil kebaikan dan faedah daripada mereka, ambil ilmu yang sahih dan benar daripada mereka, dan tinggalkan perbalahan antara ulama kerana ia bukan gelanggang ilmu kita. Ambil kebaikan daripada Imam Ibnu Taymiyyah dan Imam al Ghazali dan tinggalkan perbalahan antara mereka’.

Dalam era teknologi maklumat, perkembangan ilmu semakin terbuka luas melalui internet, sesiapa yang bersifat taksub akan terkulai dalam dunia yang penuh kesempitan, sesiapa yang bersifat saling hormat menghormati boleh berenang jauh dalam lautan maklumat yang pelbagai. Taksub kepada aliran pemikiran dan guru melahirkan kelompok ekstrem yang lebih keras daripada pendirian sang guru. Mereka terlalu literalis dan sesetengah terlalu logik melalui kontekstual. Akhirnya menjadi kelompok ekstrem.

Dalam politik, kematangan terserlah apabila kita saling menghormati pendapat kawan dan lawan kita. Ada ketika kita perlu berkerjasama dengan pihak musuh atas slogan bersetuju dalam perkara yang tidak dipersetujui yakni hormati pendapat yang tidak dipersetujui.

Fitnah dihasilkan oleh kelompok ekstrem yang tidak mendahului menghormati, damai, baik sangka, memaafkan dan sederhana dalam berfikir dan bertindak. Pihak sebeginilah yang sanggup membunuh Saidina Uthman, Saidina Ali, Saidina Hussin dan mengkhianati Saidina Hassan.

‘Kalau diikut semangat muda dan ribuan audien menghadiri ceramah bagaikan esok mahu tubuh kerajaan Islam. Masa itu semua mahu dilanggar dan diruntuhkan. Rupanya perjalanan masih jauh’.

Gerakan Islam terpalit dengan kelompok ekstrem. Ikhwanul Muslimin dan PAS sendiri terdapat kelompok ini. Kelompok sebegini sentiasa ada dan perlu dikawal. Mereka tidak boleh dibuang kerana ia akan menghasilkan kelompok yang lebih ekstrem dalam perjuangan Islam. Kematangan dan peningkatan usia banyak menghakis sifat ekstrem mereka. Sesetengah mereka yang tidak sabar, akan terkeluar daripada jemaah Islam secara sendiri bahkan ada yang menjilat kembali segala muntahan mereka kerana menyertai kelompok nasionalis atau SEPILIS.


Politik Damai, Politik Sepakat

Politik adalah suatu yang dinamis dan perubahan cukup pantas. Pendekatan dan keputusan politik perlu dilakukan secara pantas dan bijaksana agar tidak kerugian dalam sesuatu perkara yang berlaku. Antara sifat politik moden ialah pragmatis yang berpasak kepada matlamat menghalalkan cara. Sifat pragmatis menyalahi sifat politik Islam. Politik Islam berdasarkan hujah dan dalil ilmu yang bersumber al Quran, al Sunnah, tidak melanggar aqidah dan syarak diikuti dengan pengalaman-tauladan tokoh dan sejarah Islam. Justeru, setiap pendekatan dalam politik Islam dibiasakan dengan penyediaan kertas kerja yang berdalilkan sumber ilmu dalam Islam dan diputuskan secara syura kecuali keputusan segera diputuskan oleh kebijaksanaan pemimpin utama atas pertimbangan syarak dan akalnya.

Politik Islam ialah politik berdasarkan aqidah dan syariat. Jika aqidah betul dan sanggup menerima syariat Islam, gerakan politik Islam akan bersama dengan pemerintahan yang mahukan syariat dilaksanakan. Dua unsur ini sangat penting sebagai tiket atau kunci kepada perpaduan dan penyatuan parti-parti politik dalam sesebuah negara majoriti umat Islam.

Dalam politik, kemenangan dalam politik pilihanraya memang diutamakan tetapi ia bukannya segalanya. Politik Islam mendambakan kemenangan dalam pilihanraya dengan keredhaan Allah bukannya kemenangan mengunakan cara yang salah. Politik Islam mengutamakan kesejahteraan rakyat berbanding kemenangan dan pemusuhan politik. Kita bekerjasama dengan lawan politik untuk kepentingan Islam, umat dan rakyat. Jangan sampai pertelingkahan politik menjadikan rakyat sebagai mangsa keadaan.

Pemerintahan terlalu lama, kronisme dan nepotisme dalam pemerintahan Khalifah Uthman menimbul tidak puas hati terhadap pemerintahan beliau. Gaya pemerintahan Khalifah Uthman dikritik oleh sahabat Rasulullah SAW Abu Zar. Kritikan ini tidak menidak sedikit pun jasa, pengorbanan, kesalehan  dan ketinggian Khalifah Uthman disisi Allah SWT dan Rasululllah SAW, kritikan ini untuk mengislah pemerintahan Khalifah Uthman agar lebih baik. Kritikan atas dasar dan politik bukannya pada orangnya.

Para pemberontak mendatangi Kota Madinah. Para pemberontak terdiri daripada generasi baru dan anak muda yang tidak mengenali dan tidak bersama Rasulullah SAW. Mereka tidak berpuas hati dengan corak pemerintahan Khalifah Uthman. Pemberontak dari Kufah mahu Az Zubair Awwam sebagai pemimpin mereka, manakala pemberontak dari Mesir mahukan  Ali Abi Talib dan pemberontak dari Basrah mahukan Talhah Ubaidillah sebagai pemimpin mereka. Mereka mengepung Kota Madinah dan rumah Khalifah Uthman. Menariknya, Khalifah Uthman menolak menggunakan kekerasan terhadap para pemberontak sehingga akhirnya pemberontak menyerbu dan menyerang rumah Khalifah Uthman yang kawalannya cukup minima dan membunuh beliau.

Selepas kematian Khalifah Uthman Affan, umat Islam menjadi huru-hara akibat fitnah politik sehingga berlakukan perang saudara yang pertama dalam Islam iaitu Perang Jamal antara pihak Saidatina Aishah, Talhah Ubaidillah dan Az Zubair al Awwam berperang dengan Khalifah Ali Abi Talib. Keempat tokoh ini adalah tokoh dijamin syurga. Kenapa mereka berperang sesama sendiri?. Mereka berperang kerana fitnah politik dan perbezaan pendekatan berdasarkan ijtihad masing-masing atas kes pembunuhan Khalifah Uthman.

Perang Siffin mencetuskan keributan kepada politik umat Islam ketika itu apabila pihak yang hampir menang, pengikut Khalifah Ali mendesak beliau menerima pendamaian dengan Muawiyyah. Akibat majlis tahkim, berlaku  peristiwa terlantik dua orang Khalifah iaitu Khalifah Ali Abi Talib dan Khalifah Muawiyyah. Pengikut Khalifah Ali berpecah kepada dua iaitu kelompok Syiah yang pro Ali dan Khawarij yang menentang Ali dan Muawiyyah.

Konflik politik umat Islam diselesaikan oleh pengorbanan cucu Rasulullah SAW bernama Saidina Hassan Ali. Beliau sanggup berdamai dan menyerahkan tampuk pemerintahan mutlak kepada Muawiyyah sehingga wujudnya Dinasti Umaiyyah.

Politik penuh tikam menikam, konflik, perbalahan sesama sendiri demi kekuasaan. Politik telah banyak memakan korban dalam kalangan umat Islam.

Dalam konflik politik umat Islam ini, penulis tertarik dengan ibrah berikut;

1.     Pendekatan damai Khalifah Uthman yang sanggup mati untuk mengelakkan pertempuran sesama sendiri antara orang Islam.
2.     Pendekatan vokal Abu Dzar dalam mengkritik Khalifah Uthman
3.     Kesetiaan dan kesabaran Ali Bin Abi Talib kepada Khalifah Uthman
4.     Kesanggupan Saidina Hassan Bin Ali meletakkan jawatan dan mengundur diri demi mendamaikan pertelingkahan politik.
5.     Pemberontakan/kekerasan bukan cara penyelesaian politik. Ia ditolak oleh Ali. Saidatina Aisyah cukup menyesal di atas penglibatan beliau pemberontakan semasa peristiwa Perang Jamal.


Politik Islam bersifat nasihat menasihati. Sabda Rasulullah SAW, ‘Agama itu nasihat, Sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Baginda bersabda, Untuk Allah, rasul-Nya, kitab-Nya, para pemerintah dan rakyat Islam’. Sabda Rasulullah SAW lagi, ‘Di antara jihad yang paling mulia ialah kalimah yang adil dihadapan pemerintah yang zalim’.

Bagaimana Kita Berpolitik?

‘ramai orang baik tetapi tak beriman, ramai orang beriman tetapi tak bertaqwa, ramai yang muslim tetapi tak ramai yang mukmin’.

‘Islam belum tentu Islamik, lulusan agama belum beragama’


1. Politik dipengaruhi oleh dasar perjuangan parti, manifesto parti, prestasi parti, tokoh dan mood rakyat berdasarkan isu popular.

2. Menilai parti. Penilaian terhadap parti boleh dibahagi kepada tiga iaitu prestasi semasa, kualiti pemimpin dan dasar pegangan parti.

3. Menilai pemimpin.

4. Kenapa penting sangat beriman dan bertaqwa?. Negara Barat dan Jepun maju, membangun, kualiti dalam kerja, cekap, canggih-moden, budaya baik seperti bersih, dan tidak mengambil rasuah tanpa beriman dan bertaqwa sebagaimana kebanyakan negara umat Islam.

Kita biasa mendengar ayat, ‘Aku nampak kualiti Islam di Negara Barat dan Jepun berbanding negara Umat Islam’. Negara Barat dan Jepun wajar diakui kebaikan dalam banyak segi terutamanya bab kemajuan dan budaya kerja.

Penilaian kita terhadap negara Barat dan Jepun terbahagi kepada dua iaitu worldview membentuk alam fikir dan geografi yang membentuk budaya. Walaupun Negara Barat dan Jepun terbaik daripada segala segi, tetapi worldview yang membentuk alam fikir mereka tidak berlandaskan tauhidik. Mereka canggih-moden tetapi menghalalkan homoseks.

Geografi membentuk budaya, banyak negara umat Islam berpadang pasir dan hujan sepanjang tahun. Dua elemen ini membentuk budaya umat Islam.

Perkara pertama yang paling penting ialah pembebasan diri daripada perkara syirik, khurafat, tahyul dan mitos kembali kepada tauhid. Kedua, pembebasan akal daripada pemikiran-pemikiran tidak bertauhid dan ketiga, pembentukan akhlak dan peradaban. Ketiga-tiga perkara umat Islam masih lemah. Selagi tiga perkara ini tidak diselesaikan, umat Islam akan terus lemah.

Politik Islam tidak bergantung kepada sistem atau bentuk pemerintahan kerana politik Islam bergantung kepada PEMIMPIN yang mempunyai worldview, framework, merujuk sumber ilmu Islam yang akhirnya mengIslamisasikan sistem atau bentuk pemerintahan tersebut.

Dalam politik, kita perlu jangka tempoh seseorang pemimpin berkuasa. Sebaiknya pemimpin dihadkan memerintah selama 10 tahun atau dua penggal untuk sesuatu jawatan dalam kabinet termasuk jawatan Perdana Menteri.

Dewan Negara perlu diperkasa dan dimartabatkan semula dengan memberi kuasa kepada Dewan Negara untuk membatalkan keputusan Dewan Rakyat. Dewan Negara dianggotai oleh 2 wakil kerajaan negeri dalam Persekutuan Malaysia dan seorang wakil Pihak Berkuasa Tempatan [daerah atau bahagian] serta bekas pimpinan utama negara. Kerajaan Persekutuan hanya dikehendaki memilih 30 orang pemimpin sebagai anggota Dewan Negara. Bekas pimpinan utama dipilih kalangan bekas Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri yang berkuasa selama 2 penggal atau 10 tahun. Keahliannya secara automatik.

Jabatan atau agensi kerajaan tertentu seperti Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan pelbagai suruhanjaya diletak di bawah kuasa Parlimen.

Setiap anggota ADUN atau Ahli Parlimen dihadkan memegang kuasa hanya 3 penggal atau 15 tahun. Manakala jawatan Menteri hanya 3 penggal atau 15 tahun.

Pemegang jawatan Lembaga Pengarah dalam Syarikat kerajaan atau GLC hanya dihadkan kepada 5 tahun sahaja.

Sistem pilihanraya berdasarkan peratusan undi bukannya jumlah kerusi seperti hari ini [2016].[3]


Kesimpulan

Islam menolak sifat individualistik tetapi tujuan pendidikan Islam ialah menanam kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu.[4] Individu yang beriman dan bertaqwa mengikut ajaran al Quran dan al Sunnah. Justeru, setiap ahli politik mewakili diri mereka melebihi organisasi yang mereka wakili. Dengan maksud, jika organisasi tidak benar, ahli politik boleh menolak pandangan organisasi secara penuh beradab. Perbuatan buruk dan pendekatan yang tidak berakhlak jangan diikuti.

Kehidupan politik seorang politikus Islam perlu memenuhi kehendak syarak. Syarak bukan sahaja panduan tetapi pengawas bagi diri agar tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan Islam.

Hormati pemimpin utama dan kritikan secara beradab melalui saluran yang dibenarkan. Setelah krtitik tetapi pihak atasan masih berdegil, tanggungjawab sebagai pemimpin sudah kita tunaikan. Kita doakan agar ijtihad pemimpin atasan betul. Jika ijtihad pemimpin atasan salah, jangan sesekali memburukkan mereka kerana ia adalah keputusan kolektif para pemimpin.

Dalam politik, jangan harap diri kita penting. Utamakan kemenangan Islam daripada kemenangan politik. Guna pendekatan yang betul bukannya pendekatan matlamat menghalalkan cara. Utamakan perbincangan, kerjasama dan permuafakatan walaupun dengan pihak musuh politik walaupun kelihatan tidak bijak. Kesejahteraan rakyat lebih utama daripada kemenangan parti.

[1] Surah al Maidah:  51, Surah al Nisa’: 144.
[2] Dr Abdel Monem Abul Fotouh dan Dr Essam el Erian adalah tokoh popular kalangan anak muda dan kelompok mahasiswa.
[3] Kelemahan system ini ialah kerajaan akan lemah.
[4] Syed Muhammad Naquib al Attas

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.