Followers

Wednesday, May 03, 2017

Kebudayaan Barat


Pemikiran dan pendekatan Barat datang daripada Kebudayaan Barat. Apa jua pemikiran yang pelbagai nama mempunyai sifat asasi yang sama dengan pemikiran-pemikiran Barat yang lain walaupun kelihatan berlawanan antara satu lain.
Muslim Demokrat sebagaimana Masyarakat Madani(Sivil) atau Pasca Islamisme suatu ketika dahulu hanya sebuah faham yang dijana sesuai dengan semangat zaman ini. Pemikiran Muslim Demokrat bertunjang akar Kebudayaan Barat yang disaluti dengan unsur-unsur yang kelihatan Islamik. Ia satu percubaan mengelabui penglihatan ‘tauhidik’ umat Islam agar terpengaruh dengan kefahaman ini.
Menurut Tan Sri Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas, istilah ‘Barat’ bukan hanya merujuk kepada tempat atau bangsa tetapi merujuk kepada suatu pandangan alam. Pandangan alam ialah apa yang ditanggap dalam renungan akal fikri mengenai alam semesta. Kebudayaan Barat diadun daripada tradisi Kebudayaan Kristian-Yahudi, tradisi Kebudayaan Yunani Kuno-Romawi Purba dan diserapi oleh kebudayaan Kaum Biadap Eropah seperti Gaul, Teuton dan lain-lain.

Asasl Usul Kebudayaan Barat
Asas Kebudayaan Barat: Yunani Kuno-Romawi Purba dan Yahudi-Kristian
Pelbagai pandangan para sarjana tentang asal-usul Kebudayaan Barat. Sesetengah sarjana menyatakan asal-usul kebudayaan Barat terletak kepada tahap ilmu. Tahap keilmuan inilah yang menerbitkan pelbagai aktiviti sosial, perekonomian, budaya dan politik.
Pada asalnya, Kebudayaan Barat berteraskan Agama Kristian dan Yahudi tetapi penyelewengan pihak gereja menyebabkan masyarakat Eropah memungkiri agama Kristian dan Yahudi. Raja-raja dan intelektual mereka mula menentang penguasaan pihak gereja sehingga agama Kristian dipenjara di dalam gereja sebagai urusan keagamaan sahaja.
Penggerak Kebudayaan Barat terbahagi kepada kumpulan iaitu pemerintah-raja, kelompok intelektual-sarjana, ahli falsafah dan saintis, kumpulan pedagang–kapitalis, perkembangan teknologi dan tentera mereka. Masyarakat Eropah memungkiri agama Kristian dan memilih Kebudayaan Yunani Kuno dan Kebudayaan Romawi sebagai teras Kebudayaan Barat.
Perkembangan paling penting dalam Kebudayaan Yunani Kuno adalah keintelektualan- falsafah, kesenian dan kesusasteraan. Tiga elemen ini menjadi asas Kebudayaan Barat. Pelbagai falsafah digagaskan pada zaman Yunani kuno seperti aliran Ionia, Platonisme, Stoikisme dan Aristotlelianisme. Dunia diterangkan berdasarkan material-kebendaan, sebab musabab dan hukum hakam.
Contohnya, aliran pemikiran Platonisme bersumberkan kepada tiga teras iaitu (1) sebab utama, (2) akal dan (3) Ruhul Kudus [Roh Umum atau Roh Dunia).  Platonisme dianggap sebagai cara hidup ketika itu dengan nada keagamaan dan tafakur.
Faham humanisme menjalar dalam pemikiran dan kehidupan Bangsa Yunani. Mereka melakukan pemujaan terhadap akal, kehebatan-kejayaan dan bentuk badan manusia. Upacara ‘agama’ mereka melalui pertandingan, perlawanan dan tari menari yang berasaskan mistik. Contoh, ‘Sukan Olimpik’, pertandingan sukan tanpa baju.
Sumbangan Kebudayaan Romawi lebih kepada disiplin, organisasi dan kepahlawanan. Mereka sangat memuja kepahlawanan. Terdapat Sukan Romawi yang melambangkan ciri-ciri iaitu (1) memuaskan hawa nafsu indera, (2) merendah martabat keperibadian individu, (3) mengalak rakyat menyukai keganasan. Di Rom, terdapat juga penyair terkenal umpamanya Virgil dan Horace.
Pada akhir Abad Pertengahan, pengaruh agama Kristian mulai merosot dalam Kebudayaan Barat. Kemunculan Zaman Renaisans menjadi permulaan bahawa Kebudayaan Yunani Kuno dan Kebudayaan Romawi mula mendapat tempat dalam Kebudayaan Barat. Sejak tahun 1397, Manuel Chysoloras, John Bessarion dan Jonus Lascaris dari Constantinople (Rom Timur), pakar dalam Kebudayaan Yunani datang ke Florence untuk mengajar.  Sekitar tahun 1438 hingga 1439, Council of Florence telah membawa ramai ilmuwan Yunani untuk mengkaji kajian klasik Kebudayaan Yunani Kuno dan Kebudayaan Romawi. Mereka yang mengkaji Kebudayaan Yunani Kuno dan Romawi dikenali sebagai humanis.
Kejatuhan Constantinople pada tahun 1453 di tangan Daulah Uthamaniyyah telah membawa masuk lebih ramai pelarian daripada Rom Timur (Byzantium)  ke Itali. Mereka mengajar, meniru dan menyalin serta menerjemahkan buku-buku hasil daripada Kebudayaan Yunani Kuno.  Kelompok humanis inilah banyak berjasa membentuk semula Kebudayaan Barat berdasarkan Kebudayaan Yunani Kuno dan Kebudayaan Romawi.
Asas Kebudayaan Barat: Zaman Renains
Renaisans adalah gerakan intelektual yang berkembang di Selatan Eropah pada abad ke 14 hingga Abad ke 16. Secara mudahnya, renaisans bermaksud kelahiran semula. Kelahiran semula Kebudayaan Yunani Kuno dan Kebudayaan Romawi yang menjadi teras kepada Kebudayaan Barat.
Ciri-ciri Renaisans ialah pengkajian semula Kebudayaan Yunani Kuno dan Kebudayaan Romawi, humanisme, individualisme, sekularisme dan sifat kritikal.
Pengkajian semula Kebudayaan Yunani Kuno dan Kebudayaan Romawi Purba menunjukkan mereka kembali kepada tradisi. Mereka yang membuat kajian ini dinamakan golongan humanis.
Golongan humanis adalah ahli akademik yang mengkaji manusia, idea-idea agung dan kesenian klasik/kuno. Mereka mementingkan hal ehwal orang ramai dan kebahagiaan di dunia. Humanisme menekankan peranan akal, budi pekerti, keintelektualan dan kehendak manusia dalam menyelesaikan segala masalah di dunia ini.
Individualisme iaitu usaha-usaha individu dalam melakukan sesuatu untuk membaiki taraf hidup diri serta masyarakatnya tanpa disekat atau diikat oleh sesiapa.
Sekularisme mengasingkan atau memisahkan usaha dan urusan duniawi dengan ajaran agama dan kawalan gereja. Masyarakat tidak lagi mementingkan keagamaan dalam bidang duniawi tetapi mereka menggunakan pendekatan sainstifik, logik dan akal-budi mereka dalam menentukan sesuatu.    
Sifat kritikal ialah membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain dengan mengkritik sumber-sumber tersebut termasuk sumber-sumber ilmu agama Kristian.

Asas Kebudayaan Barat: Zaman Reformasi
Gerakan Reformasi dipimpin oleh Martin Luther bertujuan untuk membersihkan gereja Katolik daripada kepincangan dan membebaskan diri daripada kongkongan Pope dan gereja katolik di Rom.
Martin Luther mempersoalkan doktrin agama yang tidak ada dalam Bible seperti penyembahan patung Mary dan Saint yang dianggap menyeleweng daripada agama. Beliau juga mempersoalkan konsep paderi sebagai orang perantaraan Tuhan dengan manusia. Beliau juga berjuang agar Bible diterjemahkan kepada bahasa tempatan.
Penjualan surat pengampunan dianggap perbuatan menjual agama dan paderi dilihat seumpama Tuhan kerana boleh mengampuni kesalahan pesalah.
Menjelang tahun 1600, agama Kristian terbahagi kepada tiga iaitu Katolik, Protestan (termasuk Anglican, Lutheran dan sebagainya) dan Ortodoks.
Peperangan antara penganut agama Kristian hampir 1 Abad lamanya sekitar abad ke 16 dan ke 17 Masihi. Antara nama  peperangan itu ialah The Wars of Religion (1546-1648), The Thirty Year’s War (1618-1648) dan Sectarian Wars. Dalam kes The Thirty Year’s War, Maharaja Ferdinand II memburu pengikut Calvinisme dan Lutheranisme.
Di Sepanyol, Mahkamah Penyiasatan wujud selama 375 tahun (1478-1834) ini bertujuan membanteras orang Islam dan Yahudi digunakan untuk membanteras orang Protestan. Penyiasat Sepanyol, Torquemada telah membakar 2000 orang hidup-hidup.
Zaman Reformasi kepada kekejaman gereja dan gerakan penentangan terhadap teokrasi. Malangnya yang berlaku apabila sesetengah orang Islam menyandarkan kekecohan zaman Reformasi dengan perubahan ajaran Islam, institusi dan gerakan Islam.
Walaupun politik terkandung dalam Islam, Islam bukanlah teokrasi atau pemerintahan agama. Islam bergerak sebagai penasihat kepada diri; ahli keluarga; sahabat; kejiranan; masyarakat; negara dan empayar. Nasihat atas agama Islam bukannya mengikuti ideologi ciptaan manusia atau akal fikiran sendiri kerana ia bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Asas Kebudayaan Barat: Zaman Pencerahan
Pencerahan (enlightenment) adalah satu gerakan intelektual yang berlaku sekitar tahun 1650 hingga 1800. Zaman ini melahirkan pemikiran liberal dan moden. Perintis gerakan intelektual ialah kalangan ahli falsafah. Lebih tepat lagi mereka adalah rasionalis atau kelompok rasional. Mereka mempunyai jiwa renaisans iaitu sifat kritikal terhadap sumber. Walaupun pendapat mereka bercanggah tetapi mereka mempunyai asas pemikiran yang sama
Asas pemikiran mereka ialah membebaskan pemikiran manusia daripada mitos, fantasi dan kepercayaan bahawa kebenaran boleh didapati secara mistisisme. Mereka menolak penerangan teologi dan cuba menghapuskan pemikiran kolot dan lama. Mereka cenderung mengasingkan agama daripada ilmu pengetahuan dan menekankan pencapaian dunia melalui ilmu pengetahuan bukannya agama. Mereka menolak pentafsiran alam semesta berdasarkan kitab suci.
Walaupun kelompok rasional ini tidak menolak semua tentang agama tetapi mereka cenderung menolak kemutlakan agama dan supernaturalisme yang terkandung dalam agama kerana ia merupakan penghalang kepada toleransi, kebebasan dan penemuan ilmiah.
Kelompok rasionalis berpegang kepada keyakinan kepada tingkat rasional daripada alam dan pada hukum-hukum ilmiah. Mereka merasakan diri mereka berkuasa penuh dalam memilih dan menentukan sesuatu perkara. Mereka mengupas persoalan ghaib atau ketuhanan berdasarkan akal mereka bukannya merujuk kepada kitab suci.
Kelompok rasionalis juga sangat yakin dengan diri mereka sendiri dan optimistik. Mereka merasakan kemampuan akal mereka dapat mengatasi semua permasalahan termasuk perkara ghaib.

Kebenaran Islam Adalah Mutlak
Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang menjadi penutup sekalian nabi telah diberi WAHYU oleh Allah sebagaimana para nabi yang lain (Surah an-Nisa’: 163). Tugas utama seorang rasul ialah pembawa berita gembira dan pemberi ingatan agar tiada alasan untuk manusia membantah kepada Allah (Surah an-Nisa’: 165) dengan mengatakan risalah Islam belum sampai kepada mereka. Nabi Muhammad membawa kebenaran dari Allah (al-Quran), dan Allah menyuruh kita semua beriman kepadanya (Surah an-Nisa’: 170). Allah menjadi saksi atas al-Quran yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad (surah an-Nisa’: 166). Kesaksian ini jelas membuktikan keabsahan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan al-Quran sebagai sumber kebenaran mutlak umat Islam dan manusia.
Kebenaran mutlak Islam terletak kepada al-Quran. Al-Quran ditanzilkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Tanzil bukan ilham, ‘ru’yat’ atau kasyaf. Tanzil adalah Kata Tuhan yang Maha Esa mengenai hakikat Diri-Nya; mengenai makhluk-Nya; mengenai penisbahan makhlukNya dengan DiriNya; mengenai Jalan Benar bagi insan menyelamat diri mereka; memberi khabar gembira dan peringatan; syurga atau neraka; membawa titah dan larangan yang diberitahu kepada Nabi atau Rasul-Nya. Kata Tuhan yang Maha Esa bukanlah berjenis suara atau huruf.[al-Attas]
Al-Quran menjadi sumber rujukan utama seorang muslim dalam semua aspek kehidupan. Al-Quran menerangkan setiap suatu perkara (Surah al-Nahl: 89), petunjuk jalan yang benar (Surah al-Isra’: 9) dan bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan permasalahan manusia (Surah an-Nisa’:59 dan Surah al An’naam: 114). Al-Quran bertindak membebaskan dan membersihkan aqidah daripada dinodai oleh noda-noda syirik dan memberi didikan kepada manusia agar menjadikan keEsaan Allah sebagai pusat dan tujuan hidup manusia.
Agama tanzil yang benar-benar asli ialah ISLAM dan umat yang menganutinya dipuji-puji oleh Allah(Surah Ali ‘Imran: 110 dan 104). Islam adalah agama yang diredhai oleh Allah SWT (Surah al-Maidah: 3). Islam maksudnya penyerahan diri kepada Allah SWT (Surah Luqman: 22). Satu ketundukan DIRI (zahir-batin dan aqal-nafsu) dengan penuh kesedaran kepada Allah SWT.
Islam adalah sistem hidup yang syumul mencakupi seluruh fenomena kehidupan.  Menyerah diri bermakna kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah SWT melalui taat akan perintahNya dan larangan-Nya (Surah Ali Imran: 83 dan 85). IDEOLOGI cuba mengantikan Islam dalam kehidupan seseorang muslim boleh membawa kepada perkara SYIRIK. Ideologi bukan sekadar pemikiran, ia adalah satu GAYA HIDUP manusia. Jauhi IDEOLOGI, kembali kepada ISLAM sebagai satu pandangan alam seorang mukmin.
Kebanjiran ilmu dan maklumat serta pandangan sarjana Islam atau Barat mesti ditapis dengan al-Quran dan as-Sunnah. Pandangan yang berlawanan dengan al-Quran dan as-Sunnah WAJIB ditolak. Perkara yang membawa FITNAH dan kerugian kepada umat Islam MESTI ditolak. Pencampuran antara pemikiran Quranik (pandangan al-Quran dan as-Sunnah) dengan pemikiran Barat dalam kalangan sarjana dan pemimpin Islam WAJIB ditolak. Jangan sampai pemikiran manusia diagung dan dimartabat sehingga melangkaui pandangan al-Quran dan As-Sunnah.

Pertembungan Hakiki Antara Islam dengan Kebudayaan Barat.
Islam mengiktiraf kewujudan dan perbezaan antara kaum dan agama (pluraliti) terakam dalam surah surah al-Hajj: 40, Surah al Kafirun: 1-6, Surah al Baqarah: 62 dan Surah al-Hujurat 13 tetapi Islam tidak mengiktiraf kebenaran agama-agama lain.
Kita boleh menjalinkan hubungan dengan orang Barat secara hubungan sosial dan diplomatik serta individu. Dari segi kebersamaan dalam pandangan alam, pemikiran dan kebudayaan adalah agak mustahil kerana pertembungan ini adalah pertembungan hakiki sejak azali.
Kita juga sudah tahu bahawa Kebudayaan Barat berdasarkan gabung-jalin Kebudayaan Yunani Kuno, Romawi Purba, Yahudi, Kristian dan Kaum Biadap-Gasar di Eropah. Gabung-jalin ini menghasilkan sifat-sifat asasi Kebudayaan Barat yang dilihat amat sukar mendekatkan Islam dengan Barat.
Kebudayaan Barat menganggap Islam sebagai Islam sebagai seterunya yang mutlak dan kesejahteraannya hanya akan terjamin dengan kemenangannya ke atas Islam dalam perjuangan yang berterusan dan bermati-matian. Mereka bersetuju dengan umat Islam jika umat Islam mengikut kehendak mereka [Surah al-Baqarah: 120]. Jangan kita diperbodohkan dengan mengikuti pandangan alam Barat melalui pelbagai usaha mereka termasuk ideologi, sains, sukan, hiburan dan lain-lain.
Agama Kristian merupakan unsur penting dalam Kebudayaan Barat. Agama Kristian hasil evolusi daripada ajaran Nabi Isa AS. Setiap agama samawi sebelum Islam sama ada Yahudi dan Nasrani bertujuan mengislah masyarakat sendiri bukannya untuk disebarkan kepada umat manusia [Surah Ali Imran: 49]. Nabi Isa AS bukan ditugaskan untuk menjelmakan sebuah ‘agama baru’ tetapi ditugaskan membaiki penyelewengan dalam masyarakat bani Israel dengan mengesah semula kitab Taurat dan memberi khabar gembira kedatangan Nabi akhir zaman bernama Ahmad [Surah al-Saff: 6]. Sesetengah murid dan pengikut murid Nabi Isa mendirikan asas-asas utama ‘agama baru’ bertanya kenyataan yang disampaikan oleh Nabi Isa AS tentang Islam dan Nabi Muhammad. Akhirnya, lahirkan agama Kristian yang bertujuan menyangkal kedatangan Islam yang mengandungi sifat persamaan dengan agama Islam. Mereka cuba menggagalkan Islam yang akan terbit kelak dengan cara mendahului kezahirannya agar supaya meniru sifatnya. [Sila Rujuk Syed Muhammad Naquib al Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin]
Menurut al-Attas, agama Kristian yang berasal dari Asia Barat ini adalah satu-satunya agama yang telah berpindah dari pusat aslinya, iaitu dari Darussalam Palestin ke Rom, Itali atau lebih tepat Bandar Vatican. Perpindahan ini pada hakikatnya adalah suatu bentuk pembaratan (westernization) dan penyerapan unsur-unsur Barat secara berangsur-angsur dan berturut-turut ke dalam Kristian.
Tauhid adalah dasar kebenaran agama Islam. Tauhid bukan sahaja menekan kepada sifat keEsaan Allah dan terhad dalam ibadah sahaja tetapi mempengaruhi segala aspek kehidupan seorang muslim termasuk pandangan alam, pemikiran, lisan, ucapan dan tindakan. Ayat-ayat mengenai tauhid dalam al-Quran seperti Surah Muhammad: 17, Surah al-Ikhlas: 1-4, Surah al-Isra: 23.
Allah SWT sendiri menegaskan dalam Surah al-Maidah: 3,
‘Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-nikmatKu bagimu dan telah Aku redhai ISLAM sebagai agamamu’.
Penegasan Allah SWT ini luar biasa dan paling unggul kerana Allah SWT sendiri mengabsahkan dan mengakui kesempurnaan Islam dan seterusnya Allah sendiri meredhai Islam sebagai agama manusia. Perkara ini menjelaskan jika kita memilih selain daripada Islam, kita memilih sesuatu yang tidak sempurna dan tidak diredhai oleh Allah SWT. Tiada alasan untuk menolak Islam. Ayat ini telah membuktikan Islam menolak segala anjuran Kebudayaan Barat yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.
Islam menolak orang Islam mencampur-aduk iman  mereka dengan kezaliman (syirik). [Surah al-An’am:82]. Sesetengah pemimpin umat Islam dan sarjana Islam mudah terpesona dengan hujah-hujah pemikir daripada Barat. Mereka mencampur-adukkan pandangan alam Islam dengan pandangan alam Barat. Akhirnya, pandangan alam mereka keliru. Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat antara tokoh yang giat mengeratkan hubungan antara Orang Islam dengan Orang Bukan Islam mengunakan hujah al-Quran, hadith, sirah dan perumpamaan untuk menjentik hati Orang Bukan Islam bukannya bertolak ansur sehingga mengabaikan nas syarak demi perpaduan kaum.
Dalam menjalinkan hubungan Islam dengan Barat, banyak keadaan sarjana dan pemimpin umat Islam terpaksa mengalah dengan pandangan Barat. Sarjana Islam lebih mengikut kehendak pandangan Barat. Gagasan Muslim Demokrat sebagai contoh, kelihatan jelas dipengaruhi oleh pandangan alam Barat. Jangan kita merasakan orang kafir itu lebih benar jalannya daripada orang beriman [Surah al-Nisa’: 51-52]. Pemimpin Islam dan sarjana Islam mesti tegas menolak pandangan alam Barat [Surah al-Nisa’: 60].
Islam tidak memusuhi orang bukan Islam. Musuh Islam ialah penentang agama Islam secara terbuka, mengancam dan menyerang (menceroboh) wilayah umat Islam (al Baqarah: 216).  Tiada masalah menolak Islam dengan cara tertutup atau tersembunyi, dalam hati dan dengan hujah melalui forum, buku dan seminar dengan syarat tanpa emosi dan tidak mengancam serta tidak menfitnah Islam. Tiada paksaan kepada orang Bukan Islam menganuti Islam (al Baqarah: 256), Islam menghormati dan mengiktiraf Orang Bukan Islam mengamalkan agama mereka (al-Kafirun: 6).
Islam telah mengariskan beberapa perkara yang perlu waspada dalam menjalin hubungan dengan Kebudayaan Barat. Ia bukan bersifat memusuhi tetapi berwaspada. Dalil-dalil al Quran yang menerangkan tentang jalinan hubungan antara Umat Islam dengan Orang Kafir.
Jangan taat kepada orang kafir kerana itu akan membawa kita ke arah kekufuran (Ali Imran: 149:150). Pengaulan yang membawa ketaatan kepada individu atau organisasi yang jelas kekufuran mesti dijauhi agar tidak menjerumus kita ke lembah kekafiran dan fitnah.
Kebencian terhadap Islam dapat dilihat pada pertuturan dan tindakan musuh Islam. Berhati-hati memilih teman seperjuangan termasuk bukan Islam dan proksi mereka sebagai orang yang dipercayai (Ali Imran: 118). Kita terlalu mudah percaya kepada kelompok bukan Islam yang membantu dan mendanai perjuangan kita sehingga termakan budi mereka.
Islam melarang kita melakukan perkara yang salah (Ali Imran: 110) termasuk menerima ideologi ciptaan manusia.
Kelompok Yahudi dan Nasrani tidak sesekali akan bersetuju atau suka kepada Umat Islam selagi Umat Islam tidak menurut agama mereka (al Baqarah:  120).
Jangan menjadikan kelompok Yahudi dan Nasrani sebagai teman rapat umat Islam. (al Maidah: 51-52, an Nisa: 144). Bersahabat dengan sifat waspada dan berhati-hati.
Kemenangan hak mutlak Allah (Ali Imran:160). Jangan sangka kemenangan berpunca daripada Umat Islam bersekutu dengan Bukan Islam. Kemenangan dengan izin Allah.
Orang kafir saling bantu membantu sesama orang kafir (Al Anfal: 73). Walaupun musuh kelihatan berbeza dan saling benci membenci antara satu sama lain. Pemusuhan dengan Islam dapat menyatukan mereka.  Lihat Perang Salib dan peperangan di Syria (2015) dimana Rusia dan Amerika menyerang musuh yang sama (ISIS) walaupun mereka pihak yang bertentangan.
Jangan sampai menjadi fasik apabila menjadikan orang kafir dan musyrik sebagai teman rapat umat Islam (al Maidah: 80-81). Ekoran terlebih bertoleransi yang melampaui batas iman dan kufur dengan Bukan Islam, akhirnya menjerumus Umat Islam ke lembah kefasikkan. Sesetengah umat Islam muda tergoda dengan pemikiran dan watak orang kafir. Baik itu tidak semestinya benar. Liberalisme dan Pluralisme semakin mendominasi pemikiran kelompok terpelajar umat Islam terutamanya pemimpin negara dan sarjana. Antara punca utamanya ialah pengaulan yang tidak dibatasi oleh kesalehan dan iman.
Jangan mengambil orang yang menjadikan agama Islam sebagai ejekan dan permainan mereka sebagai teman rapat dan penolong umat Islam (al Maidah: 57). Orang Bukan Islam dan sesetengah orang Islam suka  menjadikan Islam sebagai bahan ejekan dan permainan mereka, jangan jadikan mereka sebagai sahabat, sekutu dan pembantu. Para orientalis dan anak didik mereka sering memperolok-olokkan sumber ilmu Islam, kerangka pemikiran dan pandangan ulama Islam.
Kedengkian ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) terhadap umat Islam menyebabkan mereka suka Umat Islam meninggalkan agama Islam (al Baqarah: 109). Kedengkian mereka terhadap Rasulullah SAW dan bangsa Arab kerana Nabi Akhir Zaman dipilih dalam kalangan bangsa Arab.
Kesukaran akan berlaku apabila Umat Islam membuat perjanjian dengan orang kafir dan musyrik kerana mereka tak menghormati hubungan kerabat dan perjanjian setianya. Mereka hanya menyukakan umat Islam dengan kata-kata yang manis sedangkan hati mereka menolak Islam (at Taubah: 8).
Orang kafir sanggup membelanjakan harta mereka untuk menghalang manusia dari jalan Allah (al Anfal: 36).
Jangan jadikan ahli keluarga sebagai pendamping jika mereka memilih kufur (at Taubah: 23). Persoalan pengaulan kita seharian sangat penting kerana sahabat dan alam sekeliling kita banyak mempengaruhi pemikiran kita. Kebanyakan tokoh-tokoh besar Islam yang celaru pemikiran apabila mereka tidak menjagas batasan pengaulan dengan orang kafir dan mencampur-adukkan pemikiran Islam dan Barat. Tidak segan bergaul dengan ulama dan orang saleh tetapi bergelak-ketawa dengan sarjana dan pemimpin Barat.
Jangan sesekali Umat Islam mengambil musuh Allah dan musuh Umat Islam sebagai teman rapat dengan cara menyampaikan maklumat-makulmat rahsia kepada mereka. (al Mumtahinah: 1).
Sifat Asasi Kebudayaan Barat
1. Falsafah bukannya agama: Kebudayaan Barat dipengaruhi oleh falsafah bukannya agama. Dalam pengalaman beragama, mereka tidak ada keyakinan yang tetap. Pendirian mereka berdasarkan kemungkinan.
2. Humanisme: Pemujaan terlampau tinggi terhadap diri manusia: Akal, badan, kebolehan dan psikologi.
3. Pragmatisme. Satu pemikiran dan tindakan yang melangkaui nas-nas syarak dengan prinsip matlamat menghalalkan cara.
4. Dualisme dan Dikotomi dalam pemikiran: Faham penduaan (dualisme) yang mutlak dan bukan kesatuan sebagai nilai serta kebenaran hakikat semesta [surah al-An’am: 82]. Contoh, sekularisme dimana berlakunya penolakkan kehadiran Tuhan dan campurtangan agama dalam urusan kehidupan manusia seharian [Ekonomi, Politik dan Sosial].
5. Materialistik atau kebendaan.
6. Individualistik
8. Kesatuan, Persamaan dan Samarata
9. Sainstifik:  Tiada kemutlakkan dengan ragu-meragu, duga-menduga, berubah-ubah, sentiasa berhipotesis, sentiasa berwacana tanpa jawapan dan hilang ketetapan. [Surah Taubah: 45]
10. Tragedi dalam mencari kebahagiaan. Manusia Barat menyakini bahawa kehidupan manusia adalah sebuah episod-episod tragedi yang harus dilalui. Bahkan mereka berkeyakinan bahawa nasib terburuk bagi manusia adalah dilahirkan. Manusia membawa dosa warisan. Kehampaan hati dari nilai-nilai spiritual yang kemudian diisi oleh perasaan tragis ini menganjurkan manusia Barat mencari jawaban dari persoalan-persoalan hidup, untuk giat berusaha menyelidiki, mengkaji dan mereka-reka teori baru, dan mengemukakan masalah asal-usul alam semesta dan manusia.
11. Kesejagatan atau Universalisme. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah dan lain-lain sememangnya bersifat sejagat dan diimani oleh kebanyakan manusia. Persoalan sekarang ialah nilai itu menurut kacamata Islam atau kacamata Barat/Bukan Islam. Para pendokong kesejagatan atau globalis biasanya menganuti pluralisme yang mencampur-aduk pemikiran Barat dan Timur sehingga nilai Islam yang diambil itu tenggelam dengan pandangan manusia. [Surah al-An’am: 82]
Sifat Asasi Kebudayaan Barat (baca: Pemikiran) mempunyai unsur kesejagatan. Malangnya yang berlaku ialah  konsep-nilai kesejagatan yang diusung berasal dari Barat dan pro-Barat. Konsep kesejagatan Kebudayaan Barat terdapat dalam pemikiran atau ideologi yang dicanang oleh para orientalis mereka. Konsep ini dibawa bersama melalui globalisasi.
Nilai sejagat perlu dijalinkan dengan nilai-nilai tempatan agar mudah diterima oleh rakyat tempatan. Dalam perihal Muslim Demokrat, Dato Seri Mohamed Azmin Ali menegaskan Muslim Demokrat perlu memperjuangkan demokrasi mempunyai nilai sejagat (seperti keadilan dan kebebasan) diusung bersama nilai tempatan (persoalan identiti, kebudayaan dan kenegaraan).
Ustaz Dato’ Dr. Nasharudin Mat Isa menyatakan, ‘nilai yang bersifat sejagat ini turut memuatkan elemen peniadakan agama dan kontekstual tempatan lantas menjadi bentuk agama baharu’.
Diabolisme Intelektual
Diabolos adalah Iblis dalam bahasa Yunani Kuno. Kesalahan Iblis kepada Allah SWT bukannya dia meragui Allah, mengingkari wujudnya Allah, tidak berilmu dan tidak mengenali Allah. Kesalahan Iblis kerana ingkar kepada suruhan Allah SWT agar sujud kepada Adam dan bangga-sombong dengan kehebatan diri.
Jika kita temui ulama yang terpesong, penghafaz al-Quran menentang al-Quran, sarjana Islam terperangkap dengan pandangan alam Barat dan pemimpin palsu. Mereka mengalami diabolisme yakni ingkar kepada ilmu yang mereka tahu dan sombong-angkuh dengan kehebatan diri mereka. Mereka merasakan diri mereka paling pandai mengatasi orang lain. Mereka terjerumus dengan pesona diri yang palsu.
Anak didik Barat dan tokoh yang mengambil aspirasi dari Barat seringkali cuba merenggang dan memisahkan umat Islam daripada prinsip dan pendirian Islam yang sebenar. Penulis tertarik dengan istilah ‘plotisme’ yang diutarakan oleh Ustaz Abdullah Zaik Abd. Rahman, Presiden Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA). Kaedah “plotisme” iaitu dengan merenggang hubungan pegangan umat Islam dengan sumber tradisi pengajian Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat ulamak muktabar dan mengapungkannya supaya boleh dimuatkan dengan ajaran baru yang berasaskan liberalisme, pluralisme dan hak asasi manusia yang dianggap progresif.
Dalam sejarah pendidikan Tanah Melayu, R.O Winstedt mencadangkan pemansuhan mata pelajaran pengajian  al-Quran daripada sistem pendidikan di sekolah-sekolah Melayu pada tahun 1917. Dan Tan Sri Khir Johari memansuhkan tulisan Jawi dalam pendidikan negara kita.Kesimpulan
Penolakan Islam terhadap Kebudayaan Barat yang menyalahi aqidah Islam adalah jelas dan nyata. Penolakan ini bukan bermakna kita bermusuhan dengan mereka secara fizikal tetapi berkhilaf dengan tegas dan tanpa kompromi dalam persoalan pemikiran-pandangan alam yang bertentangan dengan Islam.  Kita masih menghormati hak mereka mengamalkan Kebudayaan dan Pandangan Alam mereka selagi tidak mengancam aqidah  dan keselamatan umat Islam.
Generasi 2.0 Gerakan Islam atau Gen 2.0  terpengaruh dengan gagasan dialog peradaban yang terbuka dan menghargai Barat sehingga menganak-tirikan gerakan Islam dan pandangan alam Islam. Keterpesonaan dan keterujaan mereka kepada Barat sehingga mereka hanyut dengan Kebudayaan Barat-Pandangan Alam Barat yang memisahkan antara agama Islam-ketuhanan dengan duniawi.
Gen 2.0 serasi dan seapirasi dengan kehendak Kebudayaan Barat bahkan secara terancang mengikut agenda yang disusun atur oleh Kebudayaan Barat. Mereka terbuai dengan mimpi palsu bahawa Barat bukan musuh Islam dan umat Islam perlu mengislah diri mereka sendiri dengan berbaik-baik dengan Barat.
Gen 2.0 tidak menolak Islam sekaligus. Ia dimulakan dengan bahawa mereka bukanlah kelompok radikal. Mereka tidak menolak Islam tetapi boleh berbaik dengan musuh Islam dan pemikiran-Kebudayaan Barat. Kemudian, mereka menyisih dan menghakis Islam daripada batang tubuh mereka. Islam hanya agama bukannya cara hidup atau adden. Akhirnya, mereka menentang Islam walaupun tidak murtad.
Kelompok sesat bukannya kafir.


No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.