Followers

Friday, December 30, 2016

Penyelewengan Intelektual Sekular dan Ulama

Atas nama toleransi dan dialog, jangan gadai iman dan Islam kamu’
Oleh Khalil Jibril

Para ulama seperti Imam Abu Hassan al-Ashaari dan ulama Alam Melayu seperti Syeikh  Daud al Fatani dan Zainal Abidin Bin Muhammad Zain al Fatani menyatakan:
“Ketahui olehmu bahawa sebab mendatang dapat ilmu  yang baharu itu tiga perkara:
1. khabar yang sadiq (benar) iaitu khabar Allah, khabar Rasulullah dan khabar mutawatir sekira-kira sampai bilangan yang banyak yang tiada tasawwur pada aqal muafakat oleh mereka itu atas dusta.
2. Aqal gharizi
3. Segala pancaindera yang lima yang sejahtera.”[i]

Inilah pegangan paling asas bagi para ulama, intelektual, pelajar, pemimpin, wartawan dan masyarakat Islam supaya diri kita tidak tersesat dengan pelbagai pemikiran yang menyusup masuk ke dalam pemikiran umat Islam pada masa kini.

Asas pandangan alam (worldview) dan kerangka pemikiran (framework) perlu ditunjangi oleh 3 perkara di atas.

Seorang ulama dari negeri Melaka, Zulkifli Ismail Muhammad dalam bukunya Ancaman Bahaya Sekularisme menyatakan 22 penyelewengan intelektual sekular. Penyelewengan ini menunjukkan mereka menganuti fahaman muktazilah moden atau neo-muktazilah. Antara penyelewengan tersebut ialah
1.      Menjadikan aqal sebagai rujukan tertinggi dalam memahami agama
2.      Menolak tafsir ma’thur
3.      Menolak tafsir lughawi
4.      Menolak hadith sebagai panduan hukum agama
5.      Menolak petunjuk al Quran dalam perkara furuk.
6.      Menolak syarat-syarat ijtihad yang muktabar
7.      Menolak panduan lughah dalam memahami nas-nas syarak
8.      Mengutamakan maslahah aqli dari dalil-dalil al Quran dan sunnah
9.      Memisahkan Maqasid Syariah dari prinsip Maslahah Syarak
10.  Memahami Aulawiyyat menurut aqal dan bukannya syarak
11.  Menggunakan dalil uruf  yang fasid
12.  Memalsukan makna dan cara penggunaan kaedah-kaedah fiqh
13.  Mengunakan dalil-dalil syarak tanpa mengikut urutan keutamaan
14.  Mengunakan hujah yang tidak berasal dari dalil-dalil syarak
15.  Meragukan kesahihan ajaran fiqh Islam
16.  Menolak hukum bida’ah
17.  Memakai fahaman Murjiah dalam masalah aqidah
18.  Memakai fahaman Qadariah dalam masalah aqidah
19.  Memakai fahaman pluralisme dalam masalah aqidah
20.  Mengaitkan tajdid agama dengan penerimaan disiplin sains sosial
21.  Memahamkan tajdid agama secara materialistik
22.  Menolak kepimpinan ulama muktabar di dalam ilmu-ilmu agama.

Sheikh Dr. Yusuf al Qaradhawi dalam bukunya, Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan telah mengariskan faktor-faktor ketergelinciran para ulama dalam berfatwa atau berijtihad pada dewasa ini. Antara faktor-faktor tersebut seperti di bawah:
1.      Jahil (tidak mengerti) atau lupa akan Nas-nas Syariat
2.      Kefahaman yang menyimpang
3.      Tidak dapat memahami realiti kehidupan secara benar
4.      Mengikut dorongan hawa nafsu
5.      Tunduk dan menyerah kepada realiti yang sudah terpesong
6.      Taklid dan mengikut arus pemikiran Barat
7.      Bersikap jumud (statik) pada fatwa-fatwa lama tanpa mengambil kira perubahan kondidi atau keadaan semasa.

Menjadikan aqal sebagai rujukan tertinggi dalam memahami agama
Umumnya, aqal mesti dipandu oleh syarak. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa aqal dan ijtihad menduduki tempat selepas al Quran dan Sunnah. Pandangan aqal yang selaras dengan nas-nas syarak dapat diterima, tetapi kedudukannya di akhir sekali selepas al Quran, Sunnah dan Ijma’.

Keutamaan rujukan tertinggi dalam memahami agama Islam meletakkan al Quran sebagai tempat pertama, kemudian diikuti oleh Sunnah, kemudian ijma’ ulama dan akhirnya pandangan individu yang tidak melanggari al Quran, Sunnah dan ijma’ ulama. Justeru, kita wajib pastikan pemikiran dan akhlak kita sentiasa mengakuri kehendak al Quran, Sunnah dan Ijma’Ulama bukannya membiarkan diri kita mengikut kehendak aqal-nafsu tanpa batasan.

Islam tidak merendahkan pandangan aqal. Buya Hamka menyatakan tidak tercapai ilmu tanpa aqal. Sebab itu Islam agama ilmu dan aqal.

Al-Quran mengajar manusia beriman berfikir untuk taat dan orang bukan Islam berfikir dan menyelidik untuk beriman kepada Allah SWT.

Tujuan hakiki aqal ialah makrifat Allah SWT, mengenal Allah sekenal-kenalnya dan mengakui kewujudan-Nya, taat akan perintah-Nya dan tidak melanggar apa yang Allah SWT larang.

Memahami Islam Melalui Kaedah-kaedah Ilmu yang Sebenar
Islam tidak boleh difahami melalui kacamata orientalis melalui ilmu-ilmu seperti ilmu sosiologi. Islam hanya boleh difahami oleh seorang berniat ikhlas, yakin-beriman dan beramal dengan Islam dan berkepakaran dalam kaedah-kaedah ilmu Islam.

Memahami Islam yakni memahami Islam melalui sumber yang paling benar, al Quran dan al Sunnah. Al Quran dan Al Sunnah merupakan sumber rujukan bagi semua muslim untuk mengetahui hukum-hakam dalam Islam. Al-Quran perlu difahami selari dengan kaedah Bahasa Arab.

Menurut Zaidi Abdullah, penbendaharaan kata amat berperanan dalam mewakili maksud yang ingin diketengahkan. Perkara ini bermakna penbendaharaan kata bahasa Arab mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia.

Antara ilmu penting dalam memahami al Quran ialah ilmu nahu, ilmu lughah, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu qiraat, ilmu usul fiqh, ilmu al fiqh dan ilmu asbab al-nuzul.

Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
Ahli Sunnah Wal Jamaah terbahagi kepada beberapa kumpulan besar iaitu [1] Asya’irah, [2] Maturidiah, [3] Salafiah (berkiblat kepada pandangan Imam Ibnu Taimiyyah) dan [4] Wahabiah (Berkiblat kepada pandangan Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab). Walaupun mereka berselisih secara keras antara satu sama lain, pertelingkahan dan perselisihan ini tidak tersasar daripada dasar-dasar aqidah.

Menurut Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam bukunya Fahaman & Ideologi Umat Islam, perselisihan pendapat dan pentafsiran itu adalah perbezaan fahaman dalam mentafsirkan teks yang sama dan kadangkala kerana perbezaan masa dan tempat serta cabaran yang dihadapi dan keperluan hujah menghadapi cabaran luaran.

Konflik berpanjangan antara kelompok salaf dan khalaf dapat dihindari jika setiap daripada mereka saling hormat-menghormati pandangan dan beradab dalam melontar pandangan serta berlapang dada dengan perbezaan pandangan.

Kedua-dua pihak sepakat dalam beberapa perkara yang boleh menjadi pokok kepada penyatuan dan pendamaian:
1.      Kedua-dua bersepakat menyucikan Allah dari menyerupakan Allah dengan makhluk.
2.      Kedua-dua pihak memutuskan bahawa makna bagi lafaz-lafaz itu adalah pada hak Allah bukannya pada zahir seperti mana yang dilafaz itu pada makhluk.

Sebagai ahli Sunnah Wal Jamaah, kita mesti menolak sebarang fahaman lain seperti pluralisme, jabariah, qadariah, murjiah, syiah dan muktazilah yang menyimpang daripada kefahaman Islam yang sebenar.

Penyelewengan Ilmiah Ulama.
Sesetengah ulama dan lulusan agama termasuk hafiz al-Quran terpengaruh dengan pemikiran SEPILIS sanggup menjadi pendokong tegar SEPILIS. Mereka seringkali cuba mengalih pandangan dengan pandangan mengelirukan  dan meragukan tentang agama Islam. Antaranya dalam isu
1.      Maqasid Syariah
2.      Islam sebagai rahmat untuk alam
3.      Tiada Paksaan Dalam beragama
4.      Membezakan syariat dengan fiqh
5.      Wasatiyyah

Mereka tidak mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Hati mereka kotor dengan agenda tersirat bertuankan akal dan nafsu mereka. Kita memang tidak boleh menilai hati seseorang tetapi kita boleh menilai diri seseorang: pandangan; pengaulan; sahabat; bahan baca; lisan; tulisan; pertubuhan yang disertai dan aktiviti mereka. Jika kita mengenal diri mereka, maka dapatlah kita mengenal hati budi dan pemikiran mereka.

Hati merupakan tempat berkumpulnya nur hidayah. Nur hidayah ini mempengaruhi aqal dan naluri kita agar melakukan perbuatan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT.

Imam al Ghazali mengajar kita agar ikhlaskan niat. Niatkan dalam segala urusan kita untuk menghidupkan SYARIAT Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki akhlak kita serta memecahkan keinginan nafsu kita yang sering menyuruh untuk berbuat jahat dan keburukan.

Segala penghujahan dan perbuatan para ulama su (jahat) mempunyai kepentingan duniawi. Mereka mencari kedudukan dan habuan dunia. Mereka bersifat politikal dan materialistik.

Pengaulan para ulama su bukan kalangan orang yang soleh. Mereka gemar dan selesa bergaul dengan kelompok sekularis, gay, liberalis dan pluralis. Sifat mereka moderat dan pragmatis dalam sesuatu isu atau perkara.

Siapa Guru Kamu?
Tradisi keilmuan Islam sangat menitik-beratkan siapa guru kita. Imam al Ghazali mewajibkan kita mencari guru yang mursyid bukan sahaja mengajar ilmu pengetahuan tetapi boleh menta’dibkan (mengajar adab) kita dan menunjukkan jalan Allah SWT.

Imam al Ghazali mengariskan sifat-sifat guru yang mursyid seperti di bawah:
1.      Guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat
2.      Beliau telah berguru dengan guru yang mursyid. Pembelajaran dan penta’diban secara bersanad dan bersalasilah sehingga sampai kepada Rasulullah SAW.
3.      Guru yang berjaya mendidik diri beliau sendiri agar mengamalkan Islam.
4.      Dengan belajar dengan guru yang mursyid, akhlak pelajar semakin mulia dan baik.

Tradisi Ilmu Islam bukan sahaja menitik-beratkan sumber-sumber ilmu yang benar, berkualiti dan berintegriti, ia juga menitik-berat kaedah ilmu dan siapa orang sumbernya. Antaranya ciri-ciri orang sumber itu ialah
1.      Seorang mukallaf iaitu akil baligh
2.      Beragama Islam
3.      Orang sumber yang adil yakni berintegriti, berwibawa dan bertaqwa.
4.      Orang sumber memiliki ketelitian dan sikap berhati-hati dalam menerima pendapat.
5.      Jujur dan berterus terang dalam memberi maklumat tentang sumber.

Umat Islam perlu menolak daripada belajar atau menuntut ilmu daripada orang yang mempunyai ciri di bawah:
1.      seorang yang zindiq yakni orang zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Mereka memiliki sifat skeptik, agnostik, relatif, sophis dan ateis. Pakaian mereka adalah pakaian ulama dan sarjana. Peranan mereka menimbulkan keraguan dalam kalangan anggota masyarakat.
2.      Sengaja dan berani berdusta atas nama Rasulullah SAW.
3.      Kurang teliti dan kurang berhati-hati
4.      Bukan pakar
5.      Memutar-belit hujah-hujah mengikut kehendak akal dan nafsu.
6.      Memanipulasi pandangan-pandangan ulama
7.      Melanggar perintah Allah SWT.

Boleh Mengkafirkan Ulama?
Jika kita meneliti perbalahan antara ulama-ulama, kita akan melihat kritikan dan kata-tulis para ulama yang bertentangan sehingga pada tahap melampau seperti kafir mengkafir dan tuduhan zindiq.

Kita perlu berlapang dada dengan perbalahan ini dan bersangka baik. Barangkali ada ilmu-ilmu yang belum pernah kita tahu dan lazimi.

Kita tidak wajar mengkafirkan orang lain dan WAJIB menjauhi sejauh yang mungkin daripada mengkafirkan orang lain walaupun disitu ada tempat atau syarat-syarat tertentu membolehkan kita mengkafirkan orang tertentu. JANGAN SESEKALI mengkafirkan orang lain.

Imam Hassan al Banna menyatakan,
‘Kita tidak mengkafirkan seorang muslim yang mengucapkan dua kalimah syahadah dan beramal dengan segala tuntutan dan melaksanakan kefardhuannya – hanya berdasarkan pendapat atau maksiat dilakukannya – melainkan:
-          mengakui kalimah kufur
-          mengingkari perkara agama yang sedia ketahui secara dharuri.
-          mendustakan Al-Quran yang jelas maknanya
-          mentafsirkannya menurut gambaran yang tidak sealiran dengan teknik bahasa Arab pada semua keadaan.
-          atau ia melakukan suatu amalan yang tidak dapat ditafsirkan selain dari kufur

Di atas, Hassan al-Banna telah menjelaskan batas antara iman dan kufur agar kita tidak mudah menghukum seseorang dengan gelaran kafir.

Adapun kafir-mengkafir diantara ulama, kita menolak perbuatan mereka  dan menghormati mereka. Kita mengambil ilmu yang bermanfaat daripada mereka bukannya sifat-sifat atau perbalahan para ulama kita. Mereka memiliki ilmu yang tinggi dan amal yang banyak yang boleh menjadi modal berhujah di depan Allah SWT di akhirat kelak sebab apa mereka menyatakan sedemikian terhadap lawan mereka. Ilmu dan amal kita tidak cukup untuk menjadi modal di akhirat kelak.

Jika kita menemui ulama atau sarjana Islam dan pemimpin Islam hatta orang biasa yang memiliki syarat-syarat yang boleh dikafirkan, JANGAN SESEKALI mengkafirkan mereka. Biarlah orang yang ahli atau layak menyatakan penghukuman kafir bukannya kita yang menjatuhkan hukum.

Kita hanya mampu mendoakan hidayah kepada orang lain bukannya mengkafirkan orang lain.

Kesimpulan
Tanpa kedudukan, pangkat, populariti, nama dan pengaruh, segala pandangan kita tidak ada harga dan tidak dihormati.

Pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap perbuatan kerana Allah. Hindari mempunyai agenda tersirat.

Berfikir dalam kerangka pemikiran Islam. Tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa banyak persoalan.

Terima Islam secara keseluruhan bukannya berdasarkan akal dan nafsu kita.

Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas adalah sumber ilmu tertinggi yang menjadi asas kerangka pemikiran kita.
[i] Mohd Zaidi Abdullah, Manifesto, SH: KI, 2006.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.